Nådegaver

Ufortjent gave

Ordet "nådegave" er todelt: nåde + gave, og understreker dobbelt opp at det er snakk om noe vi ikke har gjort oss fortjent til, men som vi har fått likevel. Ordet "nåde" betyr jo i seg selv at det er noe gratis, noe Gud gir oss gladelig uten at vi har gjort oss fortjent til det ved egne prestasjoner. Ordet "gave" betyr jo også noe en får til forskjell fra lønn eller belønning.

Når jeg innleder med å understreke dette på denne måten er det fordi ingen må tro at mennesker som har slike gaver behøver å være noe bedre kristne enn andre. De har ikke fått disse gavene fordi de er noe flinkere enn andre, men rett og slett bare fordi Gud har valgt å gi dem disse gavene. Det kan godt være de har bedt Gud om å få dem, og at Gud har svart dem på denne bønnen, men det er like mye en gave for det.

Fire ulike begreper

Det er fire ulike områder av gaver og tjenester som Gud gir til mennesker. De har mye felles og det kan overlappe hverandre, men de er likevel ulike sin natur.

1. Embeter er 5 spesielle oppgaver eller tjenester som Gud gir mennesker i en menighet eller et fellesskap (Ef.4.11). Det er lederstillinger som har med forkynnelse av ordet å gjøre, slik som apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Dette er spesielle lederoppgaver som ikke regnes som nådegaver i seg selv, men personer som har slike oppgaver er ofte utrustet med flere nådegaver for klare oppgaven sin.

2. Støttetjenester (Ef.4.16) er andre oppgaver i menigheten, det er omsorgsoppgaver, praktiske hjelpeoppgaver, lovsangstjeneste, givertjeneste eller administrative oppgaver. Dette er oppgaver som ikke har direkte med forkynnelse å gjøre, men som er like nødvendige for at ting skal fungere.

3. Naturlige nådegaver er evner som er medfødt hos et menneske. Det er naturlige egenskaper slik som musikalitet, kunstneriske evner, praktisk sans og hva vi skal kalle det. Dette er egenskaper de har fått fra fødselen av, og som de har videreutviklet i større eller mindre grad. Gud skaper alle mennesker med spesielle egenskaper fordi han vil bruke dem til noe spesiellt. Slike naturlige nådegaver er spesiellt nyttige for de ulike støttetjenestene, men også for de som skal forkynne ordet i ulike former.

4. Overnaturlige nådegaver er evner og egenskaper som et menneskeske har fått, og som er av en slik art at det ikke kan sees på som en naturlig personlig egenskap. Bibelen nevner 9 slike egenskaper (1.Kor.12.8-10), og det er disse vi skal ta for oss i denne undervisningen.

9 spesielle gaver

Vi har tidligere tatt for oss tungetalen og tydning av tunger. Jeg kommer derfor bare til å nevne disse ganske kort her, og vie de andre litt mer oppmerksomhet. Disse 9 gavene står listet opp i 1.Kor.12.4-11 (leses). Vi skal ta dem i den rekkefølgen de er listet opp.

1. Visdom: Dette er en overnaturlig evne til å si de rette ting i rette rekkefølge, på den rette måten og på riktig tidspunkt. Det er ikke alltid lett å vite om man skal gå direkte på sak og konfrontere en person med en sak, eller om man skal nærme seg via andre metoder.

Da Jesus møtte kvinnen ved brønnen, begynte han ikke med å si at hun levde i synd eller at han var messias. Han begynte å be om vann. Det var den rette strategien i dette tilfellet.
Da han traff den rike unge mannen gikk han direkte på sak.

2. Kunnskap: Kunnskap er noe ganske forskjellig fra visdom, men rekkefølgen av disse to gavene er nok ikke tilfeldig. For kunnskap brukt uten visdom kan bli helt feil!

Her er det ikke snakk om innlært kunnskap, men kunnskap om ting en ellers ikke kunne hatt kjennskap til. Vi kan sammenligne det med en form for synskhet, budskap fra et medie eller tankelesing. Det er ikke slik at man kan lese et annet menneskes tanker sånn generelt, men man får kunnskap om helt bestemte ting som man ellers ikke kunne vite.

Hvis vi fortsetter med Jesus og kvinnen ved brønnen, husker vi kanskje at Jesus fortalte henne at hun hadde hatt fem menn. Hvordan kunne Jesus vite det? Jo, fordi kunnskapsgaven var i funksjon.

Denne gaven fungerer ofte sammen med den profetiske gaven som vi snart skal se på, og da vil man ofte også se bilder eller få råd om hva som skal gjøres i denne situasjonen.

Kunnskapsgaven har blant annet to viktige funksjoner:
a) Den virker avslørende og overbevisende på dem som opplever den. Dersom en person sier til en annen at han akkurat nå er blakk fordi han har fått en fartsbot, ja - da regner jeg med vedkommende ville skjønt at dette var mer enn menneskelig gjetning. Derfor ville han måtte forstå at det finnes en åndelig virkelighet.

b) Det andre er at dette skaper tro. Dersom noen sier til deg at: "Du har nettop fått høre av legen at du lider av en sjelden nyresykdom", så er det nokså sikkert at vedkommende blir helbredet når de etterpå ber for denne sykdommen.

3. Trosgave: Dette er mer enn å tro til frelse eller at Gud vil og kan helbrede. Dette er en tro som er helt uten tvil, og som skaper det den tror, eller det viser seg iallefall at det blir slik vedkommende trodde. Det blir på en måte en blanding av kunnskap og profeti. Vedkommende "vet at han vet at han vet at han vet", uansett hva andre sier eller mener.

Noa bygde en båt langt inne på land, fordi han trodde at det ville bli flom. Folk lo av ham, men han var overbevist om at det ville bli slik. Abraham gikk og kalte seg "mange folks far" før han hadde et eneste barn, fordi Gud hadde lovet ham en sønn. Denne gaven fungerer ofte sammen med de to neste gavene, eller vi kan si at den er forutsetningen for de to neste:

4. Helbredelse: Vi kan dele helbredelse inn i to hovedgrupper. Det ene er de som blir friske fordi kroppen og energiene bringes i balanse, ofte psykosomatiske lidelser eller sykdommer som skyldes mangel på visse stoffer. Dette er krefter som er lagt ned i kroppen vår, og som vi aktiverer ved ulike typer behandlinger, styrkende urter eller positiv tenking. Vi kan alle be for syke slik at disse prosessene settes i gang, men det er ikke dette det er snakk om her.

Den andre typen, den som det siktes til her, er den øyeblikkelige, momentane helbredelsen som skjer der og da. Det er kreftsvulser som forsvinner på et blunk, det er lemmer som vokser ut, det er krokete rygger som retter seg ut osv. Det er lidelser og sykdommer som ikke ville kunne bli helbredet bare ved kroppens egne forsvarssystemer, eller iallefall ikke så raskt. Det er en overnaturlig kraft som fungerer.

Grensen mellom disse to typene helbredelse er ikke alltid så klare, men vi trenger ikke å sette noen grenser. Det som er poenget er at noen helbredelser er så momentane og utrolige at de neppe lar seg forklare på annet vis enn at de er overnaturlige.

5. Mektige gjerninger: Mange helbredelser faller under denne kategorien, fordi de er forbløffende sterke og tydelige. Men her er det ikke bare snakk om helbredelser, her er det snakk om å påvirke naturkreftene på en overnaturlig og tydelig måte. Det kan være å vekke opp døde, å skru tiden tilbake etter en kollisjon for så å unngå den, det kan være å flytte en gjenstand fra ett sted til et annet, o.l.

Jesus gjorde vann til vin, fylte fiskernes garn med fisk, mettet fem tusen med en nistepakke og samlet inn 12 kurver som ble til overs, han snakket til et tre så det visnet, båten var straks ved det andre landet da Jesus stillet stormen, Filip ble forflyttet fra ett sted til et annet, Paulus ble ikke forgiftet av et slangebitt, fengselsdørene åpnet seg osv.

6.Profetisk tale: Det står at profeter taler fordi det er ånder som taler gjennom dem (1.Kor.14.32). Det er ånder som gir oss kunnskap om situasjoner, råd om hva vi bør gjøre, det kan være svar på spørsmål vi har stilt, eller oppmuntring og trøst. Praksisen innen New Age og okkultisme med kanalisering kan ligne på profetisk tale, men det er et spørsmål om hvilke ånder man kontakter. Den profetiske gaven er et spørsmål om å få kontakt med disse åndene, og det er klart vi må forsikre oss om at de er fra Gud. Dette spesielle emnet skal vi se nærmere på neste gang, men la oss kort nevne det viktigste nå:

Både denne gaven og de to neste skal prøves på Guds ord. Det finnes nemlig to hoved-muligheter for feil.

a) Budskapet kommer ofte som bilder, symboler, følelser eller tanker om emner og innhold. Ofte må den som framfører dette sette sine egne ord på det, og da kan det bli brukt ordvalg eller uttrykksformer som ikke er nøyaktige. Egne tanker og meninger kan også farge framføringen. Det er derfor viktig å være ærlig på dette, og ta bort de elementene som ikke er korrekte, uten at en dermed sier at hele budskapet var feil.

b) Av og til vil løgnaktige ånder utgi seg for å være i Guds tjeneste, og gi budskap som inneholder nok sannhet til å tro at det er riktig, men som har en bevisst mengde løgn. Her er det spesielt viktig å sammenligne det med bibelen, og ikke sette åpenbaring over bibelen.

Gaven til å prøve ånder kommer også inn her, og kan avsløre falske ånder.

7. Prøve ånder: Denne gaven er korreksjonen både for profetiske budskap og tydning av budskap i tunger. Men den virker også slik at man merker om folk har kontakt med urene og løgnaktige ånder, selv om de ikke kommer med budskap fra dem. Den kan virke slik at den skaper en uro som ligner litt på frykt, og som betyr at: her er det noe galt. Eller den kan virke sammen med kunnskapsgaven og gi direkte informasjon om hva som er galt. Den vil kunne si at: Du står i forbindelse med en ånd som er ulydig mot Gud!

8. Tungetale: Vi så tidligere på hvordan tungetale kan være bønn til Gud, eller budskap fra Gud til oss. Denne gaven er først og fremst det å formidle budskap fra Gud til mennesker, enten på et språk den som snakker ikke forstår, eller i et tungespråk som skal tydes av den som har tydningens gave. Det kan gjerne være samme person som får tydningen.

9. Tyde tunger. Vi så tidligere at denne gaven ligner meget på den profetiske gaven, men at det budskapet som kommer er knyttet til et tungebudskap. Når tugetalen pågår vil den som har tydningen kjenne budskapet på samme måte som et profetisk budskap. Men nå er det ånden til den som kommer med budskapet som gir innholdet.

Åndelig ledelse

Når disse gavene fungerer er det Guds Ånd som virker gjennom oss. De som har slike gaver vil derfor også ofte ha god kontakt i åndens verden, og kunne fungere i åndelige oppdrag og kamper på det åndelige planet. Dette skal vi ta opp senere.

Be om å få gavene

Bibelen oppfordrer oss til å be om å få disse gavene. Ja, den bruker sterke ord om dette: "Streb etter de største nådegavene!" (1.Kor.12.31) Ordet "strebe" synes negativt for oss, men det betyr at vi kan be inderlig og ivrig etter å få dem. Erfaring viser at mange mennesker har en eller flere av disse gavene uten å vite det. De har ikke "pakket dem ut". De har opplevd merkelige følelser og tanker i bestemte situasjoner som de ikke helt har forstått. Dette kan ofte være hint om at gaven ligger der, og at det er et spørsmål om å bevisstgjøre seg den, og ta den i bruk.

Til slutt vil jeg igjen minne om at selv om noen av disse gavene kan ligne på fenomener som kanalysering, astrologi og spådomskunster, er det ikke det samme. De Åndelige gaver har kun sitt opphav i Den Hellige Ånd og underbygger bibelens sannheter og Jesus som frelser.


Manus fra: Først på 80-tallet

Tilbake til oversikten