ÅNDELIG KRIGFØRING

    Hør artikkelen opplest, ca. 27 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Jesus sier til disiplene i

Mark.3.27: "Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier,
uten at han først har bundet den sterke.
Da kan han plyndre huset hans."


Djevelen er sterk, men i Kristus er vi sterkere. I denne bibeltimen skal vi lære hvordan vi kan binde ham, og hvordan vi kan plyndre tilbake det han har stjålet.

Jesus sier i 

Joh.10.10: "Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge.
Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod."


Vi skal lese mange skriftsteder, fordi Guds ord er det våpen vi kan bekjempe djevelen og hans hær med, slik vi ser i

Ef.6.17: "Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord."

Dette sverdet er skarpt, leser vi i

Heb.4.12: "For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd.
Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein,
og dømmer hjertets tanker og planer."


og om de våpen vi har fått sier Paulus i

2.Kor.10.4a: "Våre våpen er ikke fra mennesker,
men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus."

Kampen er vår

VI har en kamp mot djevelen og hans hær, står det i

Ef.6.12: "For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter,
mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."


Det er VI som kjemper. Vi ber ikke Jesus om å kjempe for oss, for han er ferdig med djevelen, leser vi i

Kol.2.15: "Han kledde maktene og åndskreftene nakne
og stilte dem fram til spott og spe
da han viste seg som seierherre over dem på korset."


Vi kan be til Gud om hjelp dersom vi ikke får vår rett, men vi kan også kjempe direkte med åndsmaktene selv. Nå er det vår tur til å håndheve Jesu seier, sier Paulus i

Ef.3.10: "Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken
for maktene og åndskreftene i himmelrommet"


2.Kor.2.14: "Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog
og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt."


Når det står i Ef.6 at vi har en "kamp", er det ikke bare kamp i den forstand at vi møter vanskeligheter i livet, fordi ordet som er brukt på gresk betyr tvekamp, mann mot mann, og ble brukt om brytekamper og boksekamper. Her er det altså ikke snakk om at vi henvender oss til Jesus eller Gud for å få de til å bekjempe djevelen for oss, men vi går selv til direkte angrep.

Vi hører i Matt.10.1 at disiplene fikk makt:

"Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt
til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage."


Lenge nok har vi hørt forkynnelsen om at vi ikke er noe, at vi er så små og svake. Ja, i oss selv er vi det, og den som ikke er frelst er det, men vi er som en politimann i uniform: Hans autoritet er gitt ham fra myndighetene, og han utøver den.

Offiseren i Kapernaum hadde oppfattet dette, ser vi i

Matt.8.8-10: "Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak.
Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. 
9 For jeg står selv under kommando og har soldater under meg.
Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en annen: ‘Kom!’ så kommer han,
og til min tjener: ‘Gjør dette!’ så gjør han det.»
10 Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham:
«Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel."


Hva var det som var så spesielt med offiserens tro? Det at han var så ydmyk? Nei, han hadde oppdaget to viktige sannheter:

1: Det første var det at han hadde skjønt at sykdom har en åndelig sammenheng, for han forstod at Jesus kunne befale sykdommen. Dette ser vi i

Luk.4.39: "Han bøyde seg over henne og truet feberen, og den slapp henne.
Straks sto hun opp og stelte for dem."


2: For det andre hadde offiseren skjønt at det dreide seg om autoriteter, og at Jesus hadde større autoritet enn ham i åndens verden. Han skjønte at sykdom hadde lavere autoritet enn Jesus, og at et ord fra Jesus var nok til at sykdommen måtte lyde ham.

Jesus snakket til feberen som om den var en ulydig person. Dette hadde offiseren skjønt. Men dette var Jesus, kan det gjelde oss, tenker du kanskje? Vi hørte nettop at han gav disiplene makt over sykdom og onde ånder. Og i Mark.16.17-18 sier Jesus:

"Og disse tegnene skal følge dem som tror:
I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,
18 og de skal ta slanger i hendene.
Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem,
og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»"

Hvem? DEM SOM TROR. Hvem tror? DE TROENDE! Hvem er de troende? VI!
Politimannen sier: "Stopp i lovens navn!" vi sier " Stopp i Jesu navn!".

Uniform og autoritet

Paulus sier i

Ef.6.13-17: "Ta derfor på Guds fulle rustning,
så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.
14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje,
15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene.
16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler.
17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord."


Når jeg tar på meg denne rustningen gjør jeg det på følgende måte:
  • Jeg står klar med sannhet som belte om livet
  • og med rettferd som brynje på mitt bryst.
  • Jeg står støtt med fredens evangelium som sko på føttene.
  • Jeg holder troen som skjold foran meg, og med det stopper jeg ALLE dine piler satan.
  • Jeg har frelsen som hjelm på hodet og
  • jeg går imot deg med Guds ord som sverd i min hånd, og du må fly fra meg!

Den siste setningen er hentet fra

Jak.4.7: "Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere."

Vi skal se litt nærmere på dette ordet også, for her er det to ting jeg vil understreke:

1. Det greske ordet for "stå imot" betyr å fylke seg til krig imot, eller å sette seg imot.
    Det er altså snakk om et militært uttrykk om å bekjempe en fiende.

2. Det andre er at vi skal bøye oss for Gud. Det er bare underlagt Guds autorit at vi har denne myndighet.
     Og når vi er utsendinger i Kristi sted, handler vi på vegne av ham, og har hele hans autoritet i ryggen.

Ja, Jesus går så langt at han sier i

Joh.14.12: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere:
Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør,
ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. "


Alt det vi leser om at Jesus gjorde mens han gikk på jorden, skal vi kunne gjøre, og ende mer.

Tyven

Men når vi ser i Guds ord at vi har Jesu autoritet og kan gjøre de gjerninger han gjorde: hvorfor erfarer vi det ikke?  Hvorfor blir ikke syke friske når vi ber for dem? Hvorfor får vi ikke bønnesvar alltid? Jo, tyven har kommet og stjålet fra oss. For det første har han stjålet fra oss troen på at Guds ord er sannhet. Legg merke til den første setningen i Bibelen som gjengir hva Satan sier:

1.Mos.3.1: "Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget.
Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?»".


Han stiller et spørsmål som både stiller tvil om Guds ord og som også bærer en løgn i seg.
Gud hadde ikke forbudt dem å spise av alle trærne. Det er djevelen som forvrenger det Gud har sagt.

Slik er djevelen: "Mente virkelig Jesus at at vi skulle kunne gjøre det samme som ham? Mener virkelig Gud at alle skal bli helbredet? Bare se på erfaringene: det fungerer jo ikke slik!" Og på den måten sår han tvil og dreper den troen som kan utføre disse tingene. Det er djevelens taktikk, og han lykkes. Bare prøv å diskuter med noen om det er Guds vilje at alle skal bli helbredet, og du finner snart ut at djevelen har lykkes. Selv om de ber i Fadervår "La din vilje skje på jorden som i himmelen." og de vet at det er Guds vilje at alle skal være friske i himmelen, så tror de ikke at det er det på jorden. Erfaringene settes høyere enn Guds ord!

Dette gir seg utslag i forkynnelsen deres også, de omgjør alle Jesu helbredelser til åndelige bilder. Helbredelse av syn og hørsel blir til at mennesker forstår Guds ord osv. Det er det også, men det at Jesus helbredet fysiske lidelser og at han bad oss gjøre det samme er umulig å bortforklare.

De skriftstedene de bruker for å bortforklare Guds vilje er først og fremst disse tre:

Rom.8.28: "Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud,
dem han har kalt etter sin frie vilje."


De tolker det dithen at alt kommer fra Gud og tjener til det gode for oss. I likhet med djevelens første løgn er dette en forvregning av Guds ord. Dette skriftstedet betyr at Gud er mektig, når djevelen sender noe negativt i vår veg, til å ta denne situasjonen i sin hånd og få noe godt ut av den. Gud tar djevelens angrep og snur det om til noe godt slik at djevelen kommer til skamme. Men det betyr ikke at det onde kommer fra Gud, det er en vondsinnet anklage mot vår gode Far!

Det andre skriftstedet er

2.Kor.12.7-9: "For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene,
har jeg fått en torn i legemet, en Satans engel som skal slå meg - for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger bad jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg,
men han svarte: Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet."


Og så sier de at de skal være syke fordi Herren har gitt dem en torn i kjødet.

Men da vil jeg først spørre: Hvilke høye åpenbaringer har de hatt som sammenligner seg med Paulus? Og for det andre så står det ikke at Paulus hadde en sykdom, men en Satans engel som slår ham, og i kapitlet foran forteller han:

2.Kor.11.23b-25: "Jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel,
fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare.
24 Av jødene har jeg fem ganger fått de førti slagene på ett nær.
25 Tre ganger er jeg blitt pisket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skipbrudd,
og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet.
26 Stadig har jeg måttet reise omkring, i fare på elver og i fare blant røvere,
i fare blant landsmenn og i fare blant utlendinger, i fare i byer,
i fare i ørkenen, i fare på havet og i fare blant falske søsken,
27 i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden."


Paulus bruker de samme ordene for "slag" begge steder, og det er vel ikke så rart at Paulus gjerne ville slippe all denne mishandlingen, og at den tok på helsa og gjorde ham svak. Paulus sin torn i kjødet var ikke vanlig sykdom - det var lidelser på grunn av forfølgelse!

Og jeg må jo innrømme at jeg selv har hatt noen runder på at jeg ikke er blitt helbredet enda. Og jeg kan også se at Gud har brukt mine smerter til velsignelser. Men jeg tror ikke det var han som ville at ulykken skulle skje, og jeg tror fortsatt at han vil og kan helbrede. Jeg har bare overlatt tidspunktet til ham og forsonet meg med at han inntil da vil gi meg kraft til å leve med smerter 24/7.

Et tredje skriftsted er

Heb.12.6: "For den Herren elsker, viser han til rette,
og han straffer hver sønn han tar seg av.

Når Gud viser til rette eller straffer, ser vi fra historiene i det Gamle Testamente at det alltid handlet om at Gud trakk seg tilbake og lot fienden angripe Israel, fordi de hadde forlatt Herren og ikke fulgt Hans råd. Så det kan fortsatt skje at folk ved ulydighet mister Guds beskyttelse og blir angrepet.

Men vi ser at når Israel da omvendte seg, så grep Gud inn og ga dem seier. Så hvis noen tror de er utsatt for slik "straff", så får de bøye seg for Gud og omvende seg, så skulle DEN årsaken være eleminenert! Men så lenge et menneske er ærlig for Gud med sitt liv, så må det være andre grunner!

Og hvis du spør de som hevder dette hva denne oppdragelsen eller avstraffelsen har lært dem, så vet de ikke det. De tror på djevelens løgn som forvrenger skriftsteder! For Sykdom er fra djevelen, og i Ap.gj.10.38 sier Peter:

"Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt
og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham."


Så la deg ikke lure til å tro at det som er fra djevelen er fra Gud. Når Gud oppdrar oss er det ikke meningsløse lidelser han sender, men at vi til tider må ta konsekvensene av ikke å være lydig. Vi kan erfare bitre nederlag om vi forsøker å gjøre noe uten å ha spurt Herren, og det er oppdragelse. Spott og motgang fra mennesker virker også til å oppdra oss, men ikke sykdom.

Vi må tro at Guds ord er sannhet selv om våre erfaringer sier noe annet. For djevelen vil ikke at vi skal tro Guds ord slik det står. Og for å opprettholde tvilen om Guds ords sannhet stjeler han bønnesvarene. Han stjeler bønnesvarene også fordi han ikke unner oss å ha det godt.

Paulus sier om erfaringene sine i

Fil.3.13: "Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det.
Men én ting gjør jeg:
Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran"


Vi skal ikke bygge vår tro på negative erfaringer, men ha blikket festet på målet, og målet er det vi leser i Guds ord.

Himmelrommet

Åndelig talt kan vi snakke om fire himler. Dette emnet har jeg viet en egen undervisning, men jeg tar dem  raskt med her.
  1. Vi holder til i den første himmel, som er Guds himmelrike på jord.
  2. Over oss er himmelrommet, som er den andre himmel, med de demoniske krefter.
  3. I den tredje himmel er paradiset,
  4. og over det igjen, Guds himmel der Jesus er, og hvor englene sendes ut fra.
Mellom Guds himmel og oss er det altså en himmel full av djevelske krefter som vil hindre kontakten, og det er her vi skal angripe. Guds engler kjemper fra den andre siden. Vi har en god illustrason på dette i

Dan.10.12-13: "Så sa han til meg: «Vær ikke redd, Daniel!
For fra den første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt og til å ydmyke deg for din Gud,
er ordene dine blitt hørt, og på grunn av ordene dine har jeg kommet.
13 Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i tjueen dager.
Da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg
der jeg var holdt tilbake hos perserkongene."


Det var Daniels bønn som satte i gang det hele. Det tok tid før bønnesvaret kom, fordi engelen møtte motstand i himmelrommet. Men Daniel holdt ut, og til slutt ble det seier. Dette er modellen for åndelig krigføring.

En annen viktig ting vi lærer av dette er at Gud besvarte bønnen allerede første dagen. Men Daniel erfarte ingen ting før 21 dager etterpå. Dersom Daniel hadde gitt opp, ville engelen måtte snudd.

En tredje, og meget viktig ting, er at djevelen har satt fyrster og konger over hvert område på jorden. Når det i Ef.6 er snakk om makter, myndigheter, herskere og ondskapens åndehær, så beskriver han et militært system med overhoder, underordnede og soldater. Hvert land har en fyrste, under seg har han konger over de enkelte områder, de har igjen herskere under seg for de enkelte lokale steder, og Satan har plassett åndsmakter ved hver person, som passer på og plager oss. Dette mønsteret gjelder geografisk, men det finnes tilsvarende system på områdene sykdom, umoral, materialisme osv.

Angrep

Når vi skal be gjennom en ting ved kamp og krigføring, må vi først finne ut hvilke åndsmakter vi skal gå imot. Er det mennesker som er bundet, eller er det et bønnesvar som ikke er kommet fram? Er det sykdom som ikke vil slippe? Når vi vet det, er vi klare til å angripe. Og nå skal vi se på fem viktige punkter i kampen:

1. Guds ord

Da Jesus ble fristet av djevelen, gikk djevelen imot ham med å sitere skriftsteder på en forvrengt måte. Men Jesus svarte: "Det står skrevet". For det første bør du legge merke til at djevelen også siterte Skriften. Her har du samme forvrengte måte å sitere Skriften på som de som mener at det er Guds vilje at mennesker skal lide og være syke. Men Jesus brukte skriften til å svare ham med. Og her er noen skriftsteder som kan brukes som sverd:

2.Kor.1.19-20: "For Guds Sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere,
jeg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei; i ham er det bare ja.
20 For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja.
Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære."


Derfor gjelder Bibelens løfter oss.

Heb.13.8: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid."

Hans vilje i dag er den samme som da han gikk her nede på jorden.

Matt.18.18: "Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen,
og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen."


Binde betyr også å forby, og løse betyr å erklære for tillatt. Dette kan brukes på omstendigheter vi vil endre, eller for å løse ut bønnesvar. Vi kan da be: "Jeg binder deg du djevel, jeg forbyr deg å holde tilbake dette bønnesvaret. Jeg løser ut bønnesvaret og krever det utlevert i det synlige, i Jesu navn!"

2.Kor.10.4-5: "Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud
og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 
5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud.
Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."


Dette er godt å ha når mennesker har forvrengte tankebygninger, som bitterhet, opprør eller vantro. Vi kan da be omtrent slik: "

"Jeg går imot deg du tanke og binder deg med de våpen Herren har gitt meg, jeg forbyr deg lenger å virke i dette menneskets sinn, jeg binder denne tanken i Jesu navn og byder nye tanker å komme inn som er etter Herrens vilje."

Pass på å les Guds ord så du kan sitere skriftsted som prosjektiler i en mitraljøse.

2. Utholdenhet

Vi hørte om Daniel som ba i 21 dager uten at det tilsynelatende skjedde noen ting. Sannheten var at hele tiden mens han bad foregikk det en kamp i åndens verden. Da Israelittene skulle innta Jeriko måtte de gå 13 runder rundt murene uten at en eneste sten falt ut. Etter den 12 runden så murene like sterke ut, og hadde de gitt opp da ville ikke murene falt i det hele tatt. Men fordi de holdt ut, fikk de seier.

I 1.Sam.1 leser vi om Hanna som ba i år etter år om å få en sønn - hun ba med gråt og tårer og ga ikke opp! Til slutt ble hun bønnhørt, og ble mor til Samuel!

Da Jesus skulle lære disiplene å be, innledet han:

Luk.18.1: Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet:

Og så forteller han historien om enka som gikk til dommeren gang på gang og var så pågående at dommeren hjalp henne fordi hun ble så plagsom for ham!

I Luk.11 underviser Jesus om bønn, og etter at han har lært dem fadervår, fortsetter han å fortelle om en pågående mann som banket på til sin nabo midt på natte for å låne brød! Hele historien bærer preg av en nesten ufin pågåenhet! Og dette er Jesu undervisning om bønn!

Og i Matt.15.21 kan du lese om den hedenske kvinnen som kom til Jesus og ba for sin datter. Hun fikk ikke noe svar fra Jesus de to første gangene hun bad om hjelp. Og den tredje gangen fikk hun høre at hun var en hund som ikke hadde rett til noe hjelp! Men hun ga seg ikke, og fikk det hun ba om!

Djevelen gjør så godt han kan for at vi ikke skal se noe synlig tegn til at noe holder på å skje. Men vi må ikke la oss lure. Dersom vi holder ut, må han gi seg. Jesus viser oss gang på gang at Gud vil teste vår tro ved å drøye med bønnesvaret. Og testen går ut på at vi må holde ut og ikke gi opp, selv om det tilsynelatende virker stengt og umulig.

3. Støtte

Gå aldri inn i en intens bønnekamp uten støtte fra andre. Ikke kjemp alene. Vi har en fin fortelling om dette i 2.Mos.17.11-12 der Moses står på fjellet og holder Gudsstaven løftet over slagmarken  der Israelittene kjemper mot Amalekittene:

"Da gikk det slik til at så lenge Moses holdt hånden oppe, hadde israelittene overtaket.
Men så snart han lot hånden synke, fikk amalekittene overtaket.
12 Men da Moses ble trett i hendene, fant de en stein og plasserte den under ham.
Han satte seg på den, og Aron og Hur støttet hendene hans, en på hver side.
Da var hendene hans støe helt til solen gikk ned."


Dersom du starter en kamp og blir trett og motløs trenger du noen til å støtte deg, oppmuntre deg og stå med deg inntil seieren er vunnet, ellers kan fienden få overtaket på deg.

4. Lovprisning

Dersom du blir for opptatt av fienden hele tiden, tapper du deg for krefter. Da må du ha pauser for å hente kraft, og det får du gjennom lovprisning i ord og i tunger. Lovprisning er et vern mot djevelen, og tungetale oppbygger deg selv.

Helt konkret ber jeg Gud sende engler for å holde stand mot fienden mens jeg vender oppmerksomheten bort fra fienden og til Gud. Satan kan ikke utnytte slike pauser til å gjøre noe galt. Han må vente på stedet hvil til vi har hentet nye krefter! Men Satan vil få deg til å tro at du må be og kjempe dag og natt sammenhengende, for han vet at da vil du tappe deg selv for krefter slik at han kan beseire deg.

Så ta pauser for å lytte til undervisning, lese i Bibelen, prise Herren og gjøre andre nødvendige gjøremål. Når du er uthvilt, kan du fortsette bønnekampen der du slapp!

5. Faste

I noen tilfelle vil det være riktig å faste mens man ber for spesielle ting. Husk at faste er ikke noe som påvirker Gud, men det påvirker oss! Vi blir mer fokusert på at vi bruker tiden til bønn, og kroppen roer seg ned og frigir blodet som er samlet i magen, slik at tankene blir mer klare og konsentrert.

Mark.9.29: Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.»

Faste åpner kontakten mellom oss og Gud på en spesiell måte. Som sagt er ikke faste en metode for å imponere Gud eller få lønn på noen måte, men det gjør oss mer mottakelige for det åndelige.

Advarsel:

Til slutt vil jeg advare mot slik krigføring over lengre tid. Det finnes mange eksempler på mennesker som har fått problemer med nervene, fordi de har gått lengre inn i kamp enn de hadde åndelig styrke til, de overvurderte seg selv, eller de hadde vært påvirket av en undervisning om dette som var for ensidig. Dersom du leser dette selv, vil jeg be deg også å lese de andre undervisningene om bønn for å få balanse.

Selv om vi har seier over Djevelen i Jesu navn, skal vi ikke være overmodige eller fleipete overfor Djevelen. Enhver offiser vet at han skal respektere sin fiende, og framfor alt ikke undervurdere ham, selv om han har som mål å bekjempe ham. Det har vært noe uviselighet på dette området som jeg vil advare mot. Husk, at om du ikke vinner seier over ham med egen kamp, så kan vi gå til den store dommer og advokat, Herren selv.

Om dette handler en senere undervisning, Pågående bønn.

  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Manus fra:  før 1990

Sist revidert: 25.03.13

Tilbake til oversikten