H I M L E N E


    Hør artikkelen opplest, ca. 13 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Når vi bruker ordet "himmelen" tenker vi oftest på det evige oppholdssted hos Gud. Men det er bare en av flere muligheter for hva ordet betyr. Selv om ikke alle himlene er nummerert i Bibelen, vil jeg her  nummerere dem fra 1 til 4, og i tillegg tar vi med veden, 1000-års-riket, dødsriket og den evige fortapelse.

Hvorfor 4 himler?

I Ef.4.10 står det om Jesus:" -den samme som steg høyt opp over alle himler- ". For å si "alle" må det være minst tre. Vi kan ikke si "alle to", men "alle tre". Uttrykket "over alle" må derfor bety fjerde eller mer.

1. Himmel: himmelriket

Jesus sier i

Matt.18.4: "Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket."

Ordet "himmelriket" betyr "himmelsk kongerike". Kongen er Jesus, og vi er borgerne. Dette er ikke et jordisk rike enda, det vil komme i tusenårsriket. Men at det er et usynlig rike av troende som formidler himmelens egenskaper og krefter inn i en syndig verden:

Luk.17.21:  Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’.
For Guds rike er midt iblant dere.»


Det er et åndelig himmelrike her på jorden som består av de levende troende. Det har en del av himmelens natur i seg, og vi skal forkynne og demonstrere dette riket:
Luk.10.9 Helbred de syke der og si: ‘Guds rike er kommet nær til dere!’
Det står i Rom.14.17 at dette riket består i rettferdighet, fred og glede, og i 1.Kor.4.20 at det består i kraft.

Og dette var ikke bare noe Jesus gjorde da han gikk på jorda, for Jesus sier i

Luk 22.29 : "Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg, "

Ved Jesu bønn: "La viljen din skje på jorden slik som i himmelen" viser han oss at Guds rikes nærvær på jorda har samme vilje og karakter i seg seg som det som hersker i Guds himmel. Dette gir en forsmak på himmelens krefter her og nå, slik som tegn, under og helbredelser. Det er et "allerede, men ennå ikke"

Denne verden:

De vantro utgjør også på samme måte et rike som Jesus ofte kaller "verden" Han sier i

Joh.16.11 at: "Dommen er at denne verdens fyrste er dømt."

Da Adam og Eva syndet, ble de kastet ut av Edens hage. Verden ble lagt under djevelens herredømme. Da djevelen fristet Jesus sa han:
Luk.4.5 Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker 
6 og sa til ham: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet.
For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil.

Jesus protesterte ikke på dette, for det er sant. Alle som bøyer seg for djevelen blir bedratt av denne trangen til å eie makt, rikdom og herlighet. Det er denne verdens bedrag som vil få menneskene til å tro at lykken er å eie, ha makt, få oppmerksomhet og ære. Johannes sier også i:
1.Joh.519: Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde.
Det er bare å slå på TV eller åpne en avis, så ser vi resultatene av denne maktkampen og materialismen. Det er beviset på hvem som er deres "gud".  Jesus sier i
Joh.8.44a: Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker.
Når det likevel er mye godhet også blant folk som ikke tror på Jesus, så er det fordi deres hjerter fortsatt har   en rest av Guds egenskaper i seg. Men det kan også være djevelen som forsøker å ligne Gud, men det er et annet tema.

2. Himmel: himmelrommet

Ef.6.12: "For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter,
mot verdens herskere i dette mørket,
mot ondskapens åndehær i himmelrommet."

De onde åndsmakter befinner seg ikke under jorda et sted slik det ofte framstilles, men i et åndelig himmelrom over oss. De onde åndsmakter danner et stengsel mellom oss og Guds himmel, som gjør at vi ofte har problemer med å få de bønnesvarene som Gud sender.

Vi ser et eksempel på dette i

Dan.10.13. "Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i tjueen dager.
Da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg
der jeg var holdt tilbake hos perserkongene.
"

Vi skal ikke her gå nærmere inn på hvordan slik åndskamp virker, men huske at i himmelrommet over oss er det en ånds-himmel med makter som vil hindre forbindelsen mellom oss og Gud. Den kan ikke hindre bønnene våre, for Ånden bor ved troen i våre hjerter, men den hindrer englene som kommer med bønnesvar. Dette er den andre himmel.

3. Himmel: paradiset

Paulus sier i 2.Kor.12.3 at han ble rykket inn i den tredje himmel, som han kaller paradiset. Dette er det eneste himmelnivå som er nummerert. Jesus sier til røveren på korset:

Luk.23.43:  Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.»

Men Jesus stoppet ikke i paradis, han dro videre, først ned i dødsriket, deretter opp til den 4. himmel. Paradiset er et himmelsk oppholdssted for de døde troende. Paradiset er en forstad, eller forløper, til den evige himmel.

I lignelsen om den rike mannen og Lasarus i Luk.16 er det snakk om paradiset og dødsriket, ikke den evige himmel og fortapelse.
Luk.16.22-; Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang.
Den rike døde også og ble begravet.
23 Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine,
så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham.

Vi ser at de troende døde kommer til paradis, mens de vantro døde kommer til dødsriket, der de oppbevares til oppstandelsen.

Dødsriket

Motsvarende til paradiset finnes det altså et oppholssted for de vantro døde. Dette kalles dødsriket. I Åp.20.13, står det om de vantros oppstandelse:

Åp.20.13: Havet ga fra seg de døde som var der,
og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem,
og enhver ble dømt etter sine gjerninger.


At de kristne ikke kommer til dødsriket ser vi også i

Joh.5.24: Sannelig, sannelig, jeg sier dere:
Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv
og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.


En innvending mot dødsriket som et pinens sted, er alle beretningene fra mennesker som har vært klinisk døde og kan berette om en fred og et lys de møtte i dødens port. Her er det ingen forskjell på om disse har vært kristne eller ikke. Men mange kunne også berette om en grense, eller port, som de ikke fikk passere, men måtte vende tilbake til kroppen sin. Ingen vet hva som ville møtt dem om de hadde passert dødens terskel.

Vi sier i trosbekjennelsen at Jesus: "for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag".

Ap.gj.2.27: For du skal ikke forlate min sjel i dødsriket
 og ikke la din hellige se forråtnelse.

Altså dro Jesus først gjennom Paradiset, der han etterlot seg den nyfrelste røveren. Deretter dro han videre ned i dødsriket. Så hvis de vantro opplever lys i dødens port, har de ikke skjønt at dette er inngangsporten for alle døde, og at de som ikke tror på Jesus vil bli sendt videre ned til dødsriket. For en tragisk kontrast!

Jesu fredsrike - 1000-års-riket

En himmelsk tilstand som ofte blandes med den evige himmel er Jesu fredsrike, eller 1000-års-riket som det også kalles. Jesus sier i

Matt.19.28: Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere:
Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet,
da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner
som dommere over Israels tolv stammer.


Først skal altså de kristne stå opp og rykkes opp til himmelen. (1.Tess.4.13-18)
Deretter skal Antikristen herje i 7 år på jorda.  (3,5 år: Åp.11.2-3 og 3,5 år: Åp.12.6)
Etter dette kommer Jesus og setter sine føtter på Oljeberget og overtar herredømmet på jorda i 1000 år.

Åp.20.6: Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen.
Over dem har den annen død ingen makt.
De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år.


Det er mange skriftsteder om dette i profetene som feilaktig blir tolket som en beskrivelse av Guds evige himmel. F.eks:

Jes.65.25: Ulven og lammet skal beite sammen,
løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha støv til mat.
Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse på hele mitt hellige fjell, sier Herren.


Men leser du sammenhengen vil du se at døden fortsatt hersker, og da kan det ikke være himmelen:

Jes.65.20: Der skal det ikke lenger finnes spedbarn som bare blir noen dager gamle,
eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål.
Ung er den som dør hundre år gammel, den som ikke blir hundre, må være forbannet.


Dette blir en himmelsk tilstand på jorden da Jesus skal bevise sin makt og opprette det riket Jødene går og venter på. For de har ikke skjønt Jesu første komme! Etter de 1000 år blir Satan sluppet løs en kort tid, og så kommer enden på denne jorda (Åp.20.7-)

4.Himmel: Guds himmel

Vi så i Ef.4.10 at Jesus steg opp over "alle himler", og at dette må bety minst den fjerde himmel. Det er der hvor Gud har sin trone og Jesus sitter ved hans høyre hånd. Vi har ingen holdepunkter for at de kristne døde befinner seg der enda. Men etter bortrykkelsen ser vi at de som har renset kappene sine i Jesu blod står foran Guds trone.

Åp.7.9: Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den,
av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål.
De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene.


Da er de som var oppbevart i Paradiset stått opp og kommet til Guds himmel! Deretter blir det 1000 år med fred på jorda, og etter det skaper Gud en ny himmel og en ny jord, et nytt Paradis eller Edens hage, og så blir Guds himmel senket ned på denne nye jord:

Åp.21.1: Og jeg så en ny himmel og en ny jord.
For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 
2 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud,
gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.


Jesus sa:
Joh.14.3: Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere,
vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

Dette nye stedet er altså under bygging, for å si det slik. Vi kunne kanskje snakke om dette som en 5. himmel, men den vil jo bli forenet med Guds himmel, Guds bolig, det Nye Jerusalem.

Evig fortapelse:

Den evige fortapelse, ildsjøen finnes heller ikke enda. Det er ingen som befinner seg der nå. De døde vantro befinner seg i dørsriket. Derfor står det etter 1000-årsriket:

Åp.20.14: Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen.
Og ildsjøen, det er den annen død.
15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.


Se også artikkel om Himmelen, det evige sted og "Helvete, finnes det?"


 Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (hvis jeg skal kunne svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Manus fra: 80-tallet
Sist redigert: 03.04.13

Tilbake til oversikten