H I M M E L E N

    Hør artikkelen opplest, ca. xx min (ikke innlest)   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Jeg har i en annen bibeltime (Himlene) tatt opp emnet om de nåværende himler og om 1000-årsriket.
For kort å repetere var de 4 himlene:
  1. vi som lever og tror på Jesus, utgjør den første himmel,
  2. åndsmaktene i himmelrommet holder til i den andre himmel,
  3. paradis hvor de døde kristne er, er den tredje himmel,
  4. og Guds bolig er den fjerde himmel.
Men før vi starter med dette emnet, vil jeg bare understreke at dersom vi kristne blir så opptatt av himmelen at vi blir mindre ivrige til å skape en bedre verden den tiden vi lever her på jorden, da er det noe galt fatt. La oss allikevel bruke vissheten om den kommende salighet som en trøst til å holde oss oppe når vi føler livet blir for hardt.

Når kommer den?

Den evige himmel, den Nye jord, det nye Paradis, kommer først i Åp.21. Jesus sier i
Joh.14. 2-3: "For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.
Og når jeg er gått bort og har gjordt i stand et sted for dere,
vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.
"
Himmelens nye Paradis er ikke ferdig enda, for først kommer bortrykkelsen til Guds 4. himmel, og etter den igjen 1000-årsriket.

Etter bortrykkelsen kommer vi først til Guds himmel, slik vi ser i
Åp.7.9: "Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den,
av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål.
De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene
."
Denne tilstanden vil vare mens den aller siste tiden på jorden utspilles med katastrofer og antikrist, slik det beskrives videre i Åp. kap.8. 2-18. Det ser ut som om denne tida blir ca 7 år. Dette kan vi se både i Åp.11.2-3 og Dan.12.7-12, der vi begge steder ser en inndelig i to perioder, hver på ca 3,5 år.

Ildsjøen.

Her må vi også ta med den motsatte virkelighet, den evige fortapelsen, eller ildsjøen, som den kalles i Åp.20.  er, i likhet med den evige himmel, enda ikke et sted hvor døde er. De døde vantro er, som vi så i undervisningen om de fire himler, i dødsriket. Men dødsriket og ildsjøen er ikke det samme. Den første gang den evige fortapelse tas i bruk, er i Åp.19.20, der vi ser at antikrist og hans falske profet blir kastet dit. Etter 1000-årsriket kastes føst djevelen dit (Åp.20.10), deretter står de døde vantro opp fra dødsriket (Åp.20.13), så kommer dommen over de vantro.
Åp.20.14: "Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen - og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen."
Når det gjelder hva den evige ild og fortapelse innebærer, henviser jeg til undervisningen om helvete.

Ny himmel, ny jord.

Men så leser vi i:
Åp.21.1: Og jeg så en ny himmel og en ny jord.
For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

Her er det ikke snakk om en gjenfødelse av jorda slik som før 1000-års-riket, men noe helt nytt.
Vi leser:
Åp.2.7: "Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!
Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis.
 "

Åp.22.2:" Midt mellom byens gate og elven står livets tre,"
Her ser det ut som paradis og den evige himmel har mye felles, for livets tre er med begge steder. Det var også i Edens hage,
1.Mos.2.8-: Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden.
Der satte han mennesket han hadde formet. 
9 Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden,
forlokkende å se på og gode å spise av,
og midt i hagen livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt.
10 En elv går ut fra Eden og vanner hagen. Derfra deler den seg i fire greiner.

Men denne nye jord er noe helt nytt. Noen tror at det nye Jerusalem er det samme som himmelen, men slik er det ikke. Det nye Jerusalem er byen der Gud og Jesus bor. Vi som kommer til himmelen kan gå ut og inn av den som vi vil. Ut fra Guds trone og byen renner livets elv, som gir evig liv. Ved elven står livets tre som gir legedom så ingen er syke, men kunnskapens tre som kunne føre til synd, er tatt bort. Ut fra Guds trone stråler herlighetens lys, som er så sterkt at natt ikke finnes, og noe annet lys er unødvendig.

Hvor står det i Bibelen?

Mange har gjordt seg tanker om hvordan det vil bli i himlen, og mange misforståelser og frie fantasier har blitt hevdet. Bibelen gir oss ikke noe utfyllende beskrivelse, men la oss allikevel se på det som finnes, og noen vanlige misforståelser.

Ut fra Åp.21 og 22 ser vi at himlen er et sted, hvor det nye Jerusalem er sentrum. Rundt den finnes en jord med konger og folk som bringer rikdommer inn i byen. Noe mer enn dette er det vanskelig å tolke ut av disse skriftstedene.
Åp.21.23-: Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne,
for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys.
24 Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit.
25 Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt skal det ikke være der.
26 Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier, skal de føre inn i den
.
Åp.22.1: Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall.
Den springer ut fra Guds og Lammets trone.
2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider.
Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned.
Og bladene på treet er til legedom for folkene.


Misforståelse 1:
Tre himmelske tilstander blir ofte med feilaktig tolket som beskrivelser av himmelen. Det første er Guds nåværende 4. himmel. Når det står i Åp.7 at de troende står foran tronen med hvite kapper, palmegrener i hendene og synger lovsanger, er dette den midlertidige tilstanden på 7 år fra bortrykkelsen til 1000-årsriket. Jeg tviler ikke på at vi skal synge lovsanger i himmelen senere også, men det kommer ikke til å være vår eneste aktivitet i evigheten. Guds himmel er det som blir det nye Jerusalem, som blir hovedstaden i den evige himmel.

Misforståelse 2:
Den andre tilstanden er tusenårsriket. Den mest detaljerte beskrivelsen av dette riket finnes i Jes.65.17-, der det står om ulven og lammet som beiter sammen. Men det står også at folk dør der, så det kan ikke være himmelen det er snakk om. Men jeg tror det han mange likheter, og tviler ikke på at den evige himmel vil bli enda bedre enn tusenårsriket, for der skal det ikke være død eller natt.

Misforståelse 3:
Det tredje er Edens have, der Adam og Eva var. Livets tre var jo også der. Men der var det natt og dag, og havet fantes. Dessuten var kunnskapens tre der som gav muligheten til å synde, og det vil ikke finnes i himmelen. Tusenårsriket er den tilstand som mest kan sammenlignes med Edens hage.

Så dersom du vil lese om himmelen, bør du være klar over at ikke alle herlige tilstander som beskrives er en beskrivelse av den evige himmel. Men vi vet jo at alt godt kommer fra Gud, så jeg tror allikevel vi kan si at om vi samler det gode fra disse tilstandene, vil vi være ganske nær.

Noen vanlige spørsmål.

Blir det sorg i himmelen?
Åp.8.1: Men da Lammet brøt det sjuende seglet,
ble det stille i himmelen omkring en halv time.

Ut fra sammenhengen ser vi at dette skal skje like etter at de kristne er kommet til himmelen, like før antikristens tid på jorden. Kanskje denne halvtimen er en sørgestund over de som ikke ble tatt med? Og etter den store dommen blir det enda en markering av at sorgen nok er der, men at den blir tatt bort:
Åp.21.4: Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte

Dersom det ikke var noen tårer behøvde vel ikke Gud tørke noen? Jeg tror det betyr at den sorg vi har vil Gud ta bort. Det er jo for sent, de fikk en rettferdig dom, og det beste for oss er å glemme dem. Sorgen har ikke lenger noen hensikt.

Kan vi kjenne igjen hverandre?
Ja, det tror jeg. Vi ser i Matt.17.3 at Moses og Elia var gjenkjennelige da de viste seg på berget sammen med Jesus. At Jesus enkelte ganger gjorde seg ugjenkjennelig var nok av spesielle grunner, slik som for Emmausvandrerne i Luk.24. Dessuten lot han dem etterpå få se at det var ham.
1.Kor.15.48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske.
Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være.
49 På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde,
skal vi også bære den himmelskes bilde.

Dette bekrefter at vi på samme måte som Jesus skal få et himmelsk legeme som ligner det jordiske. 

Hvordan vil vi se ut?
Jeg tror vi vil se ut som vi hadde gjordt dersom sykdom, svakhet, skader eller aldringsprosess ikke hadde eksistert. Det vil si feilfrie, omtrent som vi var 25 år, men allikevel gjenkjennelige.

Skal vi ha klær på oss?
Her er det mulig å tolke både ja og nei. Ja fordi det står i Åp.7 at de troende står foran tronen i hvite kapper, og at Jesus sier i Matt.22.30 at vi skal bli lik englene etter oppstandelsen. Alle steder hvor englene beskrives har de hvite klær. Englene beskrives forresten aldri med vinger.

På den annen side vet vi at Adam og Eva gikk nakne, og at de skjulte seg først etter at de hadde syndet. Så dersom synden var årsaken til at mennesket begynte med klær, hvorfor skulle vi ha klær i himlen?

Når det snakkes om hvite klær som er gjordt rene i lammets blod, så er jo det et bilde på at vi er renset fra synd, ikke på klærne vi har på kroppen. Derfor må jeg bare si at jeg er ikke sikker. I tilfelle vi ikke skal ha klær på, så kommer det til å være det naturligste av verden! For når det sies at det ikke skal være ekteskap i himmelen, så tror jeg det betyr at vi ikke vil ha noe begjær eller fokus på sex. Jeg ser ikke bort fra at vårt himmelske legeme vil være uten kjønnsorganer - men det er bare min tanke.

Skal det fødes barn i himlen?
Jesus sier i
Matt.22.30 For etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort;
nei, de er som engler i himmelen.

Da Jesus sa at vi skulle bli lik englene etter oppstandelsen var det for å si at det ikke blir fokus på sex eller parforhold. Vi kommer til å få andre ting som gir mer glede og mening enn det.  Og det står det jo ikke noe om at engler føder barn, så jeg må bare innrømme at jeg vet ikke sikkert, men jeg tror faktisk ikke at det skal fødes barn der.

Hva skal vi gjøre i himlen?
Bildet på de kristne som står i hvite kapper med palmegrener og harper og synger tror jeg er altfor ensidig. Jeg tror vi skal tilbe Gud og Jesus mye av tiden. Men vi må også huske at Adam og Eva forvaltet jorden, og i 1000-årsriket skal de bygge hus og dyrke jorden og leve av det. Vi ser også i Åp.21.24-26 at det er folk og konger som bringer rikdommer og gaver inn til byen, og det tyder da på både aktivitet og produksjon. Jeg tror himlen blir et herlig sted med full frihet og meningsfull aktivitet uten strev og stress.

Belønning

Jesus sier i
Matt.6.20: "Men dere skal samle skatter i himmelen,
der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler.
"
og Paulus sier i
1.Kor3.14-15: " Om det noen har bygd blir stående, skal han få sin lønn.
Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet.
Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild
."
deretter i kap.
15.v.41-42: "Sol, måne og stjerner gir forskjellig skinn.
Ja, en stjerne skiller seg fra en annen i glans.
Slik er det også med de dødes oppstandelse
."
Når vi kommer til Kristi domstol i himmelen vil vi få belønning etter hvor mye vi har vært lydige mot Guds ledelse og vilje. Det står ikke så mye om hva denne belønningen består i, men vi ser i Åp.21.14 at de 12 apostlene hadde fått navnene sine skrevet i de 12 grunnstenene i bymuren.

Vi ser også at det vil være konger på jorden. Jeg tror alle vil få tildelt en oppgave eller rang som svarer til det de gjorde seg fortjent til på jorden. Men vi må huske at ALLE får det godt, ingen misunnelse finnes, og ingen skal undretrykke noen. Guds måte å vurdere og belønne på er ikke bare rettferdig, den er også så mye annerledes enn vi kan fatte.

Ubesvarte spørsmål

Det er mange ting vi ikke forstår helt om himlen. Ikke alle spørsmål kan besvares. Men hvorfor kan vi ikke la noe være en overraskelse? Vi vet jo at alt blir godt, hvorfor bekymre seg da?


 Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (hvis jeg skal kunne svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Manus fra: 80-tallet

Sist endret: 02.04.13

Tilbake til oversikten