Endetiden

En mer detaljert gjennomgang av Åpenbaringsboken. (Eller se den enkle versjonen)

    Hør artikkelen opplest, ca. 29 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!Det er mange som har forsøkt å tolke endetiden og Åpenbarinsboken (Åp.), og det er mange tolkninger ute og går. Jeg tar utgangspunkt i det Oddvar Tegnander lærer. Jeg tror ikke Åpenbaringsboken er gitt oss først og fremst fordi vi skal tolke alt på forhånd, men fordi de menneskene som er på jorden når dette skjer skal forstå at det som skjer var forutsagt, og dermed komme til tro og finne trøst i at Gud har alt under kontroll.

Det største spørsmålet de fleste stiller seg er: "Når kommer bortrykkelsen av de troende? " At vi som tror skal rykkes bort fra jorden før de vantro synes jeg er nokså klart. Jesus sier i

Matt.24.40: "Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. "

Bortrykkelsen blir ikke nevnt i Åpenbaringsboken, men vi skal senere i denne undervisningen se på flere skriftsteder som sammen gir mere lys over dette spørsmålet.

Åpenbaringsbokens inndeling.

De fleste er enige om at Åpenbaringsboken er den vanskeligste boken å forstå i N.T. Derfor skal vi nå se litt på inndelingen av den, og det gjør det lettere å få tak i mer av innholdet. Studiebibelen inndeler på følgende måte:

Kap.     1- 3: Sendebrev til datidens menigheter
     4- 5: Himmelsyn før åpenbaringene kommer
     6: De 6 segl
     7: 1. Innskudd, de 144000 og den store hvite skare i Himmelen
     8- 9: De 6 basuner (tilsammen det 7.segl, se 8.1)
    10:    2. Innskudd, 
    11: Vitnenes 3,5 år
    12: Jødenes redning/  (Tilbakeblikk?)
    13: Antikristens siste 3,5 år
    14: Innledning til Jesu 2. gjenkomst
    15-16: De 7 vredesskåler (tilsammen den 7.basun se 11.15)
    17-18: 3. Innskudd, Innledning til dommen over antikrist.
    19: Jesu 2. gjenkomst og beseiringen av antikrist
    20: v.1-6: Tusenårsriket
    20: v. 7- : Den store dommen
    21-22: Den nye himmel og den nye jord, evigheten begynner

Når man ser bort fra de tre innskuddene er de fleste enige i at resten av Åp. er skrevet i den rekkefølge tingene kommer til å skje. Jeg vil derfor anbefale at du ved første lesning av Åp. hopper over de tre innskuddene, og leser dem senere.

Innskuddene

Vi skal nå se litt på de tre innskuddene. La meg da understreke at dette er min tolkning, og den bygger på den teori at også innskuddene, muligens unntatt kap 12, er skrevet i den rette rekkefølge, som resten av Åp. Jeg finner det naturlig at en åpenbaring gis i den rekkefølgen ting kommer til å skje, fordi jeg vil tro Bibelen slik det står, uten å stokke versene om.

1. Innskudd (7.1-8.8)
De 144000 jødekristne og den store hvite skare står foran Guds trone: Jeg tror dette hører hjemme der det står, nemlig i det 6. segl. Jeg tror det er en åpenbaring av at Guds folk før dette tidspunkt er dratt hjem til himmelen ved bortrykkelsen. Dette skal vi se nærmere på senere, når vi skal se på bortrykkelsen som et eget emne.

De 144000 det er sansynligvis troende jøder som er utpekt til en spesiell oppgave i den siste tid og i tusenårsriket. Noen mener det også kan være åndelig ment, og være tallet på de kristne som blir med i bortrykkelsen, eller de som er utpekt til spesielle oppgaver, slik vi ser ved Jesu 2. gjenkomst, se 14.1-5. Det er iallefall klart at det i tillegg til disse også er er skare så stor at ingen kan telle den, av kristne av alle folkeslag.

2.Innskudd (kap. 10-kap. 14)
Bortsett muligens fra kap 12 tror jeg også dette innskuddet står i sin rette rekkefølge. Jeg vil ta kapittel for kapittel:

Kapittel 10:
Innledning til den 7.basun. Boken Johannes spiser er et bilde på videre åpenbaring.
Johannes ønsket å få vite mer (=søt) men innholdet av disse åpenbaringene er vonde (svir i magen).

Kapittel 11:
Den 7.basun er ennå ikke blåst (v.15) og det tyder på at dette er en del av den 6.basun. Det er ikke klart hvem de to vitnene er, men det er mange som tror at det vil bli  vekkelse blandt jødene etter bortrykkelsen, og at de da vil få en enorm autoritet fra Herren. Dette vil vare i 3,5 år. Deretter blir de beseiret, men står opp og blir rykket opp til himmelen på samme måte som den første bortrykkelse. At det her ikke er snakk om de troendes bortrykkelse ser vi av v.11-12, for der står det at mange så det som hendte og ble grepet av frykt, mens Jesus sier i Matt. 24.44 at bortrykkelsen kommer når vi ikke venter det, og at livet skal gå sin vante gang. Her er det derimot snakk om både oppstandelse og stor oppmerksomhet omkring det som skjer.

Kapittel 12:
Er mest sansynlig et historisk tilbakeblikk. Fra v.1-6 er det er snakk om  Jesu fødsel og Herodes som ville drepe ham. Maria og Josef tok Jesus med seg til Egypt inntil Herodes døde.(Matt.2.13-15). Men det kan samtidig være et bilde på at en rest av troende skal berge livet i Antikristens tid.

v.7-9 er et tilbakeblikk på djevelens fall i Himmelen slik vi ser det i Jes.14.12-15 og Esek.28.14-17.

v.10-12 Viser hvordan djevelen fører krig mot oss som tror. Etter avbruddet i  fortellingen om kvinnen og barnet, fortsetter denne i v.13, men her er det bare snakk  om kvinnen og djevelens forsøk på å drepe henne. Kvinnen er her et bilde på israel som  fødte Messias.

De 3,5 årene det er snakk om her (v.14) kan godt være de samme 3,5 år vitnene skal holde ut, slik vi så i kap.11. Nå er det også noen som mener at dette er en åpenbaring om forfølgelsen av de som kommer til tro etter bortrykkelsen, og hvordan Gud vil berge dem. Det finnes en by i Israel, uthogd i fjell, som kalles Petra. Dette stedet er i dag utstyrt med mat og annet nødvendig for å redde 1,5 mill. mennesker. For å komme dit må de fleste krysse Jordan, og man mener det er derfor  Jesus oppfordrer til å be om at denne krigen fra antikrist ikke må komme om natten eller om vinteren.

Kapittel13:
Dette kapitlet omhandler antikristens tid. De troende er ikke lenger på jorden, og han får all makt på jorden. I denne tiden blir det vanskelig å tro på Herren uten å miste livet. Jeg tror antikristens tid er den samme som de 7 vredesskåler (16.10)

14: Dette er innledningen til de syn som kommer, nemlig Jesu 2.gjenkomst sammen med de 144000. Men høsten som skal høstes er ikke de troende, men en vredeshøst, fordi vondskapen er moden (v.19)

3. Innskudd (Kap.17.1-18.3)
Etter at antikristens tid er forbi kommer den endelige dommen, og det innledes med kap 17 og 18.

Kapittel 17:
Dyret er antikrist, altså en politisk makt. Kvinnen er bilde på et økonomisk system  med urettferdighet, utnyttelse, prostitusjon og umoral. Det er tydelig at dette skal ha sitt sentrum på et bestemt sted.(v.18) Men dette kapitlet beskriver også endel politiske brytninger som det ikke er noen vits i for oss å forsøke å tyde i dag. Det vil imidlertid være nyttig for dem som bor på jorden da dette skjer.

Kapittel 18: Her beskrives følgene av at dette handelssenteret ødelegges.

De siste tider

Åpenbaringsboken deler inn de siste tider i segl, basuner og skåler.
Se nederst i artikkelen for en grafisk og tabellmessig oversikt over sammenhengen mellom disse.
Men kort sagt kan vi si det slik:

Åp. kap. 6 beskriver de seks første segl. Det 7. segl består av de 7 basuner.
Åp. kap. 8 og 9 beskriver de seks første basuner. Den 7. basun består av de 7 skåler.
Åp. kap. 16 beskriver de 7 skålene.

Så grunnen til at du ikke finner noe beskrivelse av det 7. segl, er at det består av de 7 basunene.
Og grunnen til at du ikke finner noe beskrivelse av den 7. basun, er at den består av de 7 skålene.
Men da deles det ikke inn i mer detaljerte tidsepoker, derfor beskrives alle 7 skålene.

Hvor langt er vi så kommet i dette? Jeg tror ikke Johannes og folk på hans tid kunne forstå alle de naturkatastrofene som bekrives i Åp. De så nok på det som Guds handlinger, men vi som lever i dag skjønner at dette kan være følger av forurensning og krig, det er bare å slår på TV, så trenger vi ikke få syner fra Gud for å skjønne hva det er. Man behøver ikke være profet for å skjønne at vegitasjon dør på grunn av luftforurensning, at vannet i elvene blir giftig og at livet i havet dør. Vi vet også at ozonlaget som stopper de farlige solstrålene er redusert med 50% over polene, og dette øker fortsatt på grunn av bruk av freon-gass i kjøleanlegg, isopor og sprayflasker.

Vi vet at atomstråling kan drepe, og at kraftige atomspregninger kan utslette store områder. Nei, man behøver ikke være profet for å skjønne at det vi leser om i Åp.6.12 er hva vi opplever i dag, og at Åp.8 står like om hjørnet.

Bortrykkelsen i det 6. segl:

Åp.6. beskriver de 6.segl, og det samme beskriver Jesus både i Matt.24.3-29, Mark.13,4-25 og Luk.21,7-26.
Av naturkatastofene vi ser i det 6.segl, ser vi at følgende 4. hendelser er beskrevet:

1. Jordskjelv, formørkelse av solen (Åp.6.12) (Matt.24.29a)
    Jordskjelv og kraftig luftforurensning er kjent i dag.

2. Stjerner faller ned fra himmelen (Åp.6.13) (Matt.24.29b)
Hvordan ville du beskrive en atomsprengning på Johannes' tid? Og når vi vet at det i  romforskningen forskes på å sprenge atombomber i verdensrommet for å sende strålene fra dem som prosjektiler mot jorden, skjønner vi kanskje hva Johannes så. Vi må også huske at på Johannes' tid var det ikke kjent at stjernene var større enn jorda. Tenk bare på at vi har uttrykket "stjernekrig!"

3. At himmelen rulles sammen (Åp.6.14a) betyr det samme som at himmelkreftene rokkes (Matt.24.29b)
Det er ikke så utenkelig at menneskenes aktivitet i verdensrommet kan rokke himmelkrefter, at jorda kommer ut av kurs, eller at månen endrer bane.

Her stopper paralellen hos de tre evangelistene med Åp.  Dette tror jeg skyldes at bortrykkelsen finner sted, og at Jesus derfor ikke beskriver hva som videre skjer på jorden. Men Åp. fortsetter å beskrive hva som skjer på jorden etter at de troende er rykket bort, uten at den nevner bortrykkelsens tidspunkt, nemlig:

4. Øyer og fjell flyttes (Åp.6.14b)

Bortrykkelsens tidspunkt

Legg merke til disiplenes spørsmål i evangeliene:

Matt.24.3b: "Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?"

Mitt første bevis for bortrykkelsens tidspunkt er derfor at Jesus forteller hva som skal skje FØR bortrykkelsen.
Og han følger nøyaktig Åp.6 fram til og med at himmelrommets krefter skal rokkes (Åp.6.14a).

Matt.24.29b-30a: "Stjernene skal falle fra himmelen, og himmel- rommets krefter skal rokkes.
DA skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen.
"
Mark.13.25-26: "Stjernene skal falle fra himmelen, og himmel- rommets krefter skal rokkes.
Og de skal se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet.
"
Luk.21.26b-27: "For himmel- rommets krefter skal rokkes.
DA skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.
"

Vi ser at Jesus forteller fram til og med det at himmelrommets krefter skal rokkes. DA, sier han, skal han komme igjen og hente oss.

Åp.6.14 fortsetter med å fortelle at hvert fjell og hver øy skal flytte på seg. Det forteller ikke Jesus, han stopper like før det, for det skal ikke vi oppleve! Og det er når fjell og øyer flytter på seg, etter bortrykkelsen, at folk skal rope til fjellene at de skal falle over dem og skjule dem! For som det står i v. 17:

Åp.6.17: For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?

Denne vredesdagen er dagen da Jesus henter sine. Da de som ikke trodde fikk er bevis for sin vantro ved at de ikke blir med. Uttrykket "bli stående" sikter til utvelgelsen av hvem som blir tatt med i bortrykkelsen, og viser til

Mal.3.2:  Men hvem kan utholde den dagen han kommer, 
hvem kan bli stående når han viser seg?

For han er lik smelterens ild, lik vaskernes lut.

Skrift forklarer skrift, og i lys av Mal.3 ser vi at Åp.6.14 er stedet der Jesus viser seg og bortrykkelsen skjer.

Det neste bevis for at tidspunktet er Åp.7.14, der vi hører om en stor skare i himmelen. Johannes får vite hvem disse er:

Åp.7.14: "Dette er de som er kommet ut av den store trengsel,
og som har vasket sine klær og gjordt dem hvite i Lammets blod."

Jeg er ikke i tvil om at det her er snakk om de troende som er rykket bort. Og ettersom det står at de er kommet UT av, ikke gått gjennom, den store trengsel, så betyr dette at de er tatt ut av trengselen i løpet av kap. 6.

Nok et bevis har vi i Jesu egne ord i

Matt.24.37: "Som det var i Noahs dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer."

Det som hendte i Noahs dager vet vi var at Gud sendte en naturkatastrofe, en flom, som utryddet menneskene. Men Noah ble reddet fra katastrofen. Slik vil det være også når Jesus kommer tilbake, sier han. Det betyr altså at de troende vil bli reddet ut før naturkatastrofen, noe som også stemmer bra med det vi så, nemlig FØR fjell og øyer flyttes.

Vi har også et annet eksempel på dette i GT.: Da Gud ville utslette Sodoma og Gomorra, sier Abraham til Gud i

1.Mos.18.25a: "Det er da ikke din vis å gjøre slikt, å la rettferdige dø sammen med ugudelige,
så det går den rettferdige likedan som den ugudelige
."

Nei, Lot og hans familie ble reddet ut av Sodoma FØR byen ble utslettet ved en naturkatastrofe, nemlig ved svovel og ild. Han redder ut de rettferdige FØR katastrofen. Slik er Gud, og han er og blir den samme.

Antikristen

Mange blir skremt av det som er beskrevet om antikristen i Åp.13. Selv om det skulle være tvil om innskuddene kommer i den rekkefølge de er skrevet, har vi bevis for at vi er borte fra jorda når han trer fram. 

2.Tess.2.3: La ingen bedra dere på noe vis!
For først må frafallet komme og den lovløse komme til syne.


v.7: Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin kraft,
men han som ennå holder igjen må først bli tatt bort.


Hvilket "frafall" er det her snakk om? Jeg tror ikke det er menigheten det er snakk om. For antallet kristne øker dobbelt så mye som antallet mennesker på jorda, og som vi snart skal se sier den samme Paulus at menigheten skal bli den modne mann før Jesus kommer! Nei, dette er resten av menneskeheten som slutter å tro at det finnes noen Gud. Dette er verdslighetens og materialismens frammarsj, det som legger grunnlaget for Antikristens maktsystem. Når dette systemet blir synlig, før det kommer til makten, blir vi rykket bort.

Hvem er "han som holder igjen" så antikrist ikke kan komme til makten? Jo, vi leser

Ef.4.12-13: Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste,
og Kristi legeme kan bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn
og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann, som har fått hele Kristi fylde


Han som holder igjen er "den modne mann", menigheten.

Hva er det som skjer i bortrykkelsen? Jo, menigheten, djevelens motstander på jord, "han som holder igjen" blir tatt bort. Først da kan Antikrist komme til makten. Ingen kan derfor skremme meg med tallet 666, med strekkoder eller kredittkort. Jeg kommer til å være hos Herren da.

Paulus forklarer bortrykkelsen slik:

1.Tess.4.16-18: "For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres,
da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først.
Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene
for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.
18 Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!
"

Vissheten om bortrykkelsen skal være en trøst for oss, sier Paulus. Jeg finner ingen trøst i å høre at jeg skal oppleve antikristens martyrium. Men at jeg finner trøst i at jeg skal bli reddet fra ham.

Ting som ennå står igjen

Men før bortrykkelsen er det ennå noen ting som må skje. Det ene er det vi allerede har nevnt, nemlig menighetens oppbyggelse. Når han kommer for å hente oss er det ikke for å hente restene av en utdøende menighet, men en oppreist menighet full av kraft. Dette gjenstår det noe på, men det går i riktig retning!

En annen viktig profeti som må oppfylles er at evangeliet skal nå fram til alle folkeslag, slik Jesus sier det i

Matt.24.14: Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden
til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.


Enden kan altså ikke komme før evangeliet er forkynt til alle folkeslag.

Jeg tror at Guds timeplan er slik, at når evangeliet er forkynt over hele verden, vil samtidlig menigheten av kristne over hele verden ha nådd fram til enhet i troen på Kristus, og da vil utviklingen av forurensning og atomkatastrofer ha nådd til det punkt at Herren tar oss hjem.

Selvfølgelig vil det være kirker og folk som kaller seg kristne som ikke vil være med i noen organisert enhet, men det er i Kristus enheten skal være, ikke nødvendigvis i organisert form eller alle teologiske spørsmål. Enheten kommer til å bygge på at troen på Jesus som vår frelser gjør oss til brødre og søstre, og at vi elsker hverandre på dette grunnlag.

Etter bortrykkelsen

Enkelte hevder at bortrykkelsen ikke kan være så tidlig som jeg tror fordi det er snakk om troende på jorden også etter Åp. kap.6, eks.

Åp.13.10b: "Her gjelder det at de hellige holder ut og har tro."

Altså er det hellige på jorda også under antikrists tid. Dette skyldes ganske enkelt at det er mulig å komme til tro også etter bortrykkelsen. De fleste av disse vil bli drept, men en liten rest vil klare å berge seg.

Men at det er mulig å bli frelst etter bortrykkelsen er ingen sovepute, tvert imot. For alle som tror på Jesus vil være fritt vilt for å bli drept:

Åp.13.15b: "- og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde."

Å bli troende etter bortrykkelsen er ensbetydende med å risikere martyrdøden. Noen mener bildet på kvinnen som blir reddet i kap.12 ikke bare er et tilbakeblikk på at Jesus flyktet til Egypt for å unngå Herodes, men også en profeti om at noen av de troende skal reddes fra Antikristens forfølgelse.

Tusenårsriket

(Åp.20.1-10) Etter at verden raser sammen etter Antikristens fall og etter at Jesus er kommet tilbake 2. gang sammen med en himmelsk hær, vil de som kom til tro etter bortrykkelsen stå opp fra de døde og regjere på jorda i 1000 År.

Men før denne freden og harmonien kan begynne, må jorda renses, eller fødes på ny, som det står:

Rom.8.21: for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten
og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten.
22 Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier.


I disse 1000 årene er djevelen bundet, og det kommer derfor ikke til å finnes ondskap på jorda i denne tiden. 

Jes.65.25:  Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen,
men slangen skal ha støv til mat.
Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse på hele mitt hellige fjell, sier Herren.

Ingen synder, fordi Djevelen er bundet. Den eneste følge av syndefallet som fortsatt virker, er døden.
Folk kommer til å føde barn og dø. Det er fordi dette ikke er himmelen med oppstandelseskropper.

Jes.65.20: Der skal det ikke lenger finnes spedbarn som bare blir noen dager gamle,
eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål.
Ung er den som dør hundre år gammel, den som ikke blir hundre, må være forbannet.

Det er diverse teorier om hvem som er med i den skaren Jesus har med seg når han kommer tilbake for 2. gang for å regjere på jorda.

Åp.19.14: Himmelens hærskarer følger ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent.

Dette kan tyde på at alle troende skal være med i 1000-års-riket, men det kan jeg ikke se helt tydelig. Når vi hører om at ulven og lammet skal bo sammen, i Jes.11 og 65, så er det 1000-års-riket det er snakk om, fordi døden finnes der. (Se forøvrig undervisningen om "Himlene")

Vi skal også merke oss at det er profetiene om 1000-årsriket og Messias sitt 2. komme jødene venter på. De venter på en Messias som skal være verdenshersker. De forstod ikke at Messias skulle komme to ganger. De klarte ikke å se at Jesus var Messias fordi de bare fokuserte på profetiene om 1000-årsriket!

Etter disse 1000 årene vil djevelen slippe løs i en kort tid for å prøve menneskene og sette dem på valg. De som følger djevelen vil da bli tilintetgjordt.

Åp.19.19-: Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer
samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer.
20 Men dyret ble fanget, sammen med den falske profeten,
han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn
og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det.
Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.
21 De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn.
Og alle fuglene spiste seg mette av kjøttet deres.

Dommen over de vantro

Etter 1000-årsriket blir den store dommen avholdt over de vantro som da står opp, og over dem som døde i 1000-års-riket. Så når det står om troende og barn barn her som har sine navn i Livets bok, så er det de sanne troende og barna fra 1000-årsriket det er snakk om.

Åp.20.12.: Og jeg så de døde, både store og små:
De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok.
Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
13 Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem,
og enhver ble dømt etter sine gjerninger.
14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død.
15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.


De som ikke tror på Jesus må en dag stå til rette for sine gjerninger. Gjerninger frelser ingen - det er Livets Bok som avgjør om de blir frelst. Og der står bare de som tror på Jesus. Jesus sier:

Luk.19.20 Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere,
men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!»


Men gjerningene som står i de andre bøkene er de bevisene Gud vil framføre i denne dommen, slik at alle som går fortapt vil forstå at det er rettferdig!

Kristi domstol

Men vi som tror på Jesus skal ikke komme for denne dommen over de vantro. Jesus sa i:

Joh.5.24: Sannelig, sannelig, jeg sier dere:
Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg,
har evig liv og kommer ikke for dommen,
men er gått over fra døden til livet.


Men vi skal komme for en langt mer oppløftende domstol:

2.Kor.5.10 For vi må alle fram for Kristi domstol,
for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen,
enten godt eller ondt.

Når Paulus sier at vi skal få vår lønn for våre gjerninger - godt eller ondt, så betyr ikke det at vi skal straffes for våre onde gjerninger - Jesus tok all straff for våre synder. Men det betyr at onde gjerninger ikke gir noe lønn.

1.Kor.3.14-: Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn.
15 Dersom det brenner opp, må han lide tapet.
Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild.


Ilden her er ikke det samme som ilden i ildsjøen. Dette er snakk om en renselse vi skal gjennomgå, der alt som ikke holder mål for den h immelske renhet skal renses bort. Og det viser at selv om vi ikke har noen gode gjerninger som gir lønn, vil vi likevel komme til himmelen fordi vi tror!

I middelalderen ble dett kalt "skjærsilden" og forkynt helt bokstavelig som en forferdelig smerte for de som hadde synd i sine liv. Det ble forkynt at de kunne betale "avlat" for å slippe letter unna denne pinen. Det var et forferdelig system med kynisk manipulering for å skaffe penger til kirken. Det var dette Luther gjorde opprør imot og gjeninnførte forkynnelsen om frelse av nåde ved tro. For ilden er bare et symbol for renselse, ikke straff.

Evigheten

Først nå kommer vi til den nye himmel og den nye jord hvor det nye Jerusalem er. Dette er ikke ferdig i dag, fordi Jesus sier i

Joh.14.3: Og når jeg er gått bort og har gjordt i stand et sted for dere,
vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.


Dette stedet er ikke ferdig enda, og de døde er oppbevart på et slags ventested; dødsriket og paradis. Men dødsriket og paradis er ikke helvete eller himmelen, men ventesteder for de døde inntil oppstandelsen og dommen. Dette tar jeg opp i uindervisningen om Himlene.

Til slutt skal vi ta til oss Jesu ord i slutten av Bibelen:

Åp.22.20: Han som gir dette vitnesbyrd, sier: Ja, jeg kommer snart. Amen.

Og det er nærmere nå enn noen gang.

Her følger en oversikt (ikke med i opplesingen)

TIDENES  GANG

Fra evighet til evighet: Sal.90.2
1.Mos.1.31 Skapelsen:    Alt er godt
Åp.12.7-9, Jes.14.12-15, Esek.28.1-19 Djevelens fall i Himmelen
Esek.28.14-17,  1.Mos.3.1 Slangen kommer til jorden
1.Mos.3.6 Syndefallet
Joh.19.30, Kol.2.15 Jesus beseirer Djevelen på Golgata

SISTE TIDER: Heb.1.2
Skissen nedenfor forklarer hvorfor det 7. segl og den 7. basun tilsynelatende ikke er beskrevet.

1. segl: Åp.6.1-2: Seier: Rytteren på den hvite hest med bue og seierskrans. 2.Kor.2.14
2. segl: Åp.6.3-4: Kriger: Rød hest med sverd og ufred. Matt.24.6
3. segl: Åp.6.5-6: Hungersnød: Svart hest med hunger. Matt.24.7
4. segl: Åp.6.7-8: Massedød: Gulblek hest med hungersnød og pest, 1/4 dør. Luk.21.11
5. segl: Åp.6.9-11: Martyrer: De dødes sjeler/martyrer roper på rettferdighet. Matt.24.9
6. segl: Åp.6.12-17: Tegn i sol og måne, den 1. oppstandelse, Jesu 1. gjenkomst, de kristne rykkes bort 
7. segl:
(7 år)
Vitnenes
3,5 år
Åp.12.6:
1260 dager
( Åp.11,)
1. basun: Åp.8.7: Hagl ild og forurensing (blod) utsletter 1/3 av trærne og gresset
2. basun: Åp.8-8-9: Brennende fjell (meteor?) 1/3 av havet forurenses, 1/3 av livet i havet dør, 1/3 av skipene forliser
3. basun: Åp.8.10-11: Brennende stjerne (Malurt, atombombe?) 1/3 av  elver og ferskvann forurenses, forårsaker død
4. basun: Åp.8.12-13: 1/3 av solen, månen og stjernene rammes, mørke over jorden, atmosfæren forurenses, det første "ve"
5. basun: Åp.9.1-12: Enda en stjerne faller og åpner jorden, 5 måneders pine, epidemier,  folk ønsker å dø men kan ikke, krig med tanks og fly
6. basun: Åp.9.13-21: 1/3 av menneskene drepes av krigsvåpen, skytevåpen,verdenskrig, men folk vender ikke om.
Åp.12 2. innskudd Kvinnen og dragen, både tilbakeblikk på Jesusbarnet til Egypt, og Antikrists forfølgelse av Israel og kriste etter bortrykkelsen.
Antikrists
3,5 år
Åp.12.14:
"én tid og tider og en halv tid"
( Åp.13-16)
7. basun:
Åp.11.15
1. skål: Åp.16.1-2: Farlige byller på de som bærer dyrets merke.
2. skål: Åp.16.3: Alt liv i havet dør
3. skål: Åp.16.4-7: Elver og kilder blir fullstedig forurenset
4. skål: Åp.16.8-9: Solen brenner menneskene
5. skål: Åp.16.10-11: Dyrets trone rammes av mørke og byller, menneskene spotter
6. skål: Åp.16.12-16: Dyret gjør store under og tegn, samling på Harmageddon til 
7. skål: Åp.16.17- Enorme naturkatastrofer
   
  
Åp.17 og 18 Den store dommen over Antikrist: (3. Innskudd)
Åp.19.1- Jesu 2. gjenkomst, setter sine føtter på Oljeberget.
Matt.19.28 Verden (den nåværende jorda) renses, gjenfødes Rom.8.21-22
Åp.19.20-21 Den falske profeten og antiktist kastes i ildsjøen, alle vantro blir drept
Åp.20.2 Djevelen bindes for 1000 År, 
Åp.20.4 2. oppstandelse, de som ble troende etter bortrykkelsen står opp
Åp.20.6 1000-årsriket , ulven og lammet beiter sammen, fred på jord, Jes.65.17-
Åp.20.7-8 Djevelen slippes løs og forfører mennesker som har levd i 1000-års-riket
Åp.20.9 Djevelens hær mot de hellige, men tilintetgjøres
Åp.20.10 Djevelen kastes i ildsjøen
Åp.20.12-15 3. oppstandelse, de vantro står opp og dømmes etter sine gjerninger
Åp.21.1- Ny himmel og ny jord, den nåværende jorda forsvinner. 2.Pet.3.13

    


  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Først lagt ut: 08.04.2011, først utarbeidet 1994

Sist redigert:  21.06.13

Tilbake til oversikten