Hva er ånder?

    Hør artikkelen opplest, ca. 37 min
Se video om ånder og gjenferd på Multimedia
(nummer 4 fra venstre)
  Tilbake til oversikten      Del på FaceBook!


Etter at jeg i 2004 la ut en del stoff om å prøve ånder , har jeg fått mange henvendelser fra mennesker som opplever "kontakt" med åndelige og overnaturlige fenomener. Etter mange erfaringer og brevvekslinger på e-post, har jeg stadig måtte utvide og tilføye punkter. Derfor har jeg delt det opp i flere artikler

Gjenferd, hva gjør vi med dem? 
Les denne hvis du har opplevd noe du mener har med avdøde mennesker å gjøre

Hvordan beskytte seg?
Her kan du lære hvordan du beskytter deg mot urene ånder.

Er det mulig å snakke med de døde?
Denne artikkelen tar utgangspunkt i da Saul ville spørre den avdøde Samuel om råd.

Engler, drømmer og syner:
Les hvordan Gud kan kommunisere med oss på det åndelige plan gjennom engler og i syner.

(Du som hører opplesingen - hopp over tabellen nedenfor)


Åndeverdens hierarki:


Satan:
Fallen kjerub: Esekiel 28.14
Lysets engel: 2.Kor.11.14
Denne verdens gud: 2.Kor.4.4

Stilling / autoritet
Tips: Pek på skriftstedene,
så kommer teksten fram!

Treenige Gud
Gud er ånd: Joh.4.24

Fyrsten over Perserriket
Dan.10.13
Avguder: Astarte, Baal, Molok,
Måneguden Al-Ilah, 5.Mos.4.19
Solguden, stjernene
Alt annet som kalles "gud"

Erkeengler, fyrster
"fra begynnelsen"
med uhindret myndighet
over hovedområder/geografi

Kjeruber (voktere) m. vinger: Esek.10.8, 1.Mos.3.24, 2.Mos.25.18
Serafer* m. 6 vinger, Jes.6.2
Mikael - stridsengel, Dan.10.13
Gabriel - budskap, Luk.1.19
Høvdingen for Herrens hær
Josva 5.14

1/3 av alle engler Åp.12.4
Engel "fra Himmelen" - Gal.1.8
Ef.6.12 (alle nivå)

Engler, budbærere, mellomledd
delegert myndighet
for oppdraget

Styrket Jesus Matt.4.11,
Åpnet fengselsdører
Heb.1.14 - tjenere

Demoner, hjelpere, gjenferd
Falne/urene/onde ånder:
"Gudesønner"
Job.1.6
,   1.Mos.6.2
plager/besetter mennesker
Falsk lære: Jak.3.15, 1.Tim.4.1

Personlige følgere/engler
skapes etter hvert,
blir i den jordiske "himmel"

Samme ånd som Elia Luk.1.17a
skytsengler Matt.18.10
spesielle, personlige salvelser
"Profeters ånder" -  1.Kor.14.32
Sannhets ånd: 1.Joh.4.6

Gal.5.17-21: umoral
2.Tim.1.7: motløshets ånd

Åndskrefter, upersonlige krefter

Glede, fred, rettferdighet
Kjærligheten: Gal.5.22-25;
2.Tim.1.7: Kraft, kjærlighet

* Ordet betyr "brennende" - engler som renser med brennende kull ( Jes.6.6-7) Kun brukt her!
   Ordet ble også brukt om slanger med gift som ga en brennende følelse - serafslanger ( 4.Mos.21.6)


Viktig advarsel!

Hvis du har kontakt med åndelige ting som du ikke er sikker på har Jesus som Herre, skal du ALDRI spørre dem til råds om noe i ditt liv, benytte dem som "hjelpere" eller betrakte dem som veiledere eller kilder til kunnskap. (Denne artikkelen vil lære deg å skille hva som er "urent", og hva som er engler.)

Du må ALDRI holde på med dette fordi det er spennende - det kan ødelegge deg! Og du må ALDRI kommunisere med dem hvis du ikke tror på Jesus, og er beskyttet i Hans blod, og Hans "fulle rustning". 
Og hvis du er redd, skal du ALDRI oppsøke slike ting. Frykt er deres våpen, makt og inngangsport.

NB! Men du må heller ikke blande sammen slike fenomener med Guds engler som kan vise seg for oss, slik at du mister det Gud vil gi deg gjennom dem, for engler er en virkelighet!

Hva er en ånd?

Ordet som brukes om ånder i Bibelen er "pnevmaton".
Det betyr "vind", "pust", "ånde" eller "ånd". Vi snakker om
den Hellige Ånd, som Jesus sammenligner med vinden. 

Joh.3.8: Vinden blåser dit den vil, du hører den suser,
men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen.
Slik er det med hver den som er født av Ånden.
 

Skulle jeg prøve meg på en definisjon, kunne jeg si:

En ånd er en usynlig kraft som manifesterer seg i synlige resultater.

Gud er ånd (Joh.4.24). Menneskene har en ånd:

Apg.7.59: Mens de steinet Stefanus, bad han og sa: "Herre Jesus, ta imot min ånd.
Gal.6.18:  Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd, mine søsken! Amen.

Englene er åndevesener:

Heb.1.14: "Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste,
som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?"
 


Men ordet brukes også i videre betydning. 

1.Tim.1.7: For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs;
vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.


Motløshet er en ånd som gir seg utslag i at vi blir motløse. Bibelen snakker om "trelldommens ånd" (Rom.8.15) "ulydighetens ånd" (Ef.2.2) osv. Krefter som manifesterer seg i synlige resultater.

Vi kunne gått videre og snakket om "atmosfærer" som merkes. En atmosfære av strid merkes - ikke bare som et psykisk fenomen - selv om det er i grenseland - men det er en atmosfære som kan merkes og påvirke andre som befinner seg i nærheten av mennesker som er uenige! Vi kan kalle det "åndsatmosfærer".

Men ordet brukes også om onde og urene ånder. De er på samme måte ikke fysiske, de kan ofte ikke sanses med våre fysiske sanser, men vi kan se og merke virkningene av dem, og vi kan av og til se dem med våre åndelige øyne, som om de var fysiske, eller som i et syn eller en drøm. (Apg.16.9) På samme måten kan ånder virke på ting. Vi hører om dører som åpnes og låses, lyder av trinn, banking, ting som blir flyttet. Vi ser resultatene, men sjelden kan man se kraften som utfører det.

"Hjelpere"

Vi vet at den Hellige Ånd er en kraft som hjelper oss og formidler Guds kraft gjennom vår virksomhet. Men det kan se ut som Gud i tillegg har spesielle ånder som følger oss og gir oss kraft og veiledning.

Luk.1.17a: Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia,

Den samme ånd som fulgte Elia skulle nå følge døperen Johannes. Dette har ført til at New Age tror at Johanes var en reinkarnasjon av Elia, men det var ikke Elia sin sjel som ble gjenfødt. Men den samme ånden som hjalp Elia, fikk nå i oppgave å hjelpe Johannes.

Les egen artikkel om reinkarnasjon, for det er klart at disse åndene, som er fra evighet, kan ha all informasjon om mennesker de har fulgt i tidligere tider. Da er det vel også mulig at de kan la oss få glimt inn i det de vet?

Og jeg tror at på samme måte som Gud gir oss åndelige hjelpere i våre liv, vil også Satan ha ånder som følger oss for å lokke oss over i sin tjeneste, og disse kan være "informanter" i det som oppfattes som reinkarnasjon.

Ånder som gjenferd

Men det vi kanskje tenker mest på i denne sammenheng er ånder som viser seg i menneskelignende skikkelser. Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, får vi en beskrivelse av hva en ånd er, og ikke er.
Og det er Jesus selv som forklarer: 

Luk .24.36-39: Mens de talte om dette, stod Jesus midt iblant dem og sa:
"Fred være med dere!" De ble forskrekket og redde, for de trodde de så en ånd.
Men han sa til dem: "Hvorfor er dere forferdet, og hvorfor lar dere tvilen stige opp i dere?
Se på mine hender og mine føtter; det er meg. Ta på meg og se!
En ånd har da ikke kjøtt og ben, som dere ser at jeg har."
 

Deretter beviste han det ytterligere ved å spise mat.

Ånd eller sjel?

Vår sjel er vår personlighet, vår bevissthet, tanker og meninger. Dyr har også sjel. Som mennesker har vi også fått en ånd som gjør oss til åndsvesener, til forskjell fra dyrene.

1.Mos.2.7(1930): Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel.

1.Kor.15.46: Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige.
Deretter kom det åndelige.
 
Luk.1.46-47: Da sa Maria: Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

Når vi blir født, har vi med oss en ånd fra Gud i oss. Denne er vårt innerste, åndelige vesen, og sammen med vår sjel, som utvikler seg gjennom hele vårt liv, vil disse to sammen gå til Himmelen. For oss som tror på Jesus vil sjelens syndige egenskaper bli renset bort, slik at sjelen kommer til himmelen i en ren tilstand, og der får vår ånd og sjel et himmelsk legeme som skal leve evig. (Åp.20.4)

Heb.10.29: Men vi er ikke av dem som trekker seg unna og går fortapt;
vi er av dem som tror og berger sin sjel.


De ufrelste derimot, som ikke har tatt imot sjelens renselse i Jesus blod, vil stå som uren innfor Himmelens port, og vil bli avvist for evighet.

Jesus stod opp i den fysiske kroppen

Da Jesus stod opp fra de døde, stod han ikke opp bare som en ånd, men med sin fysiske kropp. Likevel kunne han bli usynlig og gå gjennom stein og stengte dører. Matt.28.1-6 viser at graven var tom før steinen ble rullet vekk - han gikk ut gjennom steinveggen! I Luk.24.39- ser vi at de tok på Ham, og at han spiste mat. Ap.gj.10.41 gjentar at Han hadde spist mens andre så på.

Døde mennesker er sjel og ånd inntil oppstandelsen. Derfor ligger de døde kroppene i graven. De døde som tror på Jesus er i Paradiset, mens de vantro er i Dødsriket, se Luk.16.19-  De er ikke på jorden lenger - det er bare urene ånder med informasjon om deres liv (gjenferd) som befinner seg i det jordiske.

Rom 6, 5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans,
skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. 

Det vil si at i oppstandelsen vil vi få en kropp som er lik den Jesus hadde etter sin oppstandelse.  Den kan leve evig, og har ikke de begrensninger som våre jordiske kropper har. Så i Himmelen er vi ikke bare ånd, eller bare sjel - vi blir ånd, sjel og legeme - hele mennesker!

Hva med engler?

Vi må huske at engler også er ånder. De er ånder som tjener Gud. 

Heb.1.14: "Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste,
som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?"
  

Bibelen er full av fortellinger om engler som kommer med budskap fra Gud, og som hjelper i bestemte situasjoner. 

Vi ser i GT at Abraham fikk besøk av engler som så ut som vanlige menn. Vi må ikke henge oss opp i hvordan de skal se ut, da kan vi komme i fare for å dømme Guds budbærere som falske og urene, og gå glipp av det de vil formidle.

Les egen artikkel om Engler

Hvor kommer de urene åndene fra?

Før syndefallert skjedde på jorda, skjedde det et fall i Himmelen. Den vakre overengelen Lucifer gjorde opprør mot Gud, og ble kastet ut fra Himmelen sammen med sine engler, det utgjorde omtrent 1/3 av alle englene i himmelen. Dette er Satan og de flalske og onde engler og opphavet til alle urene og onde ånder.

Se egen artikkel: Satan, finnes han?

Falske engler

Det har vært vel kjent i media at det finnes en "engleskole" ved navn "Astarte Education"

Dom. 3, 7 "Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
De glemte Herren sin Gud og dyrket Ba'al-gudene og Astarte-bildene. "

1.Sam.12.10: Da ropte de til Herren og sa: "Vi har syndet, for vi har forlatt Herren og dyrket Ba'al-gudene og Astarte-bildene. Men frels oss nå fra fiendene våre, så skal vi tjene deg."

Ifølge Norske heksers offisielle nettsted (www.wicca.no) , er Astarte (Sitat):
Heksenes Gudinne er den Store Gudinne. Hun er årsaken til all eksistens, Moren til alt som lever, Skaperen, Ødeleggeren, for hun er alltid todelt. Hun er Jordens Mor - Earth Mother, Månens skikkelse - Lady of the Moon, og StjerneGudinnen - Star Goddess. hun er dronning over Himmelen, dronning over Jorden, dronning over Underverdenen.

Denne er det altså skolen er dedikert til - ikke Gud og Jesus Kristus. Det er en hekseskole, kall den med sitt rette navn! Dette er New Age forførelse. De englene de kontakter er falne engler som ble kastet ut av Himmelen sammen med Satan.

Hva med Demoner?

1.Tim.4.1: Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen.
De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære


Jak.3.15:  Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelelig, ja, demonisk.

Åp.16.14: Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag.

Det står ikke så mye om demoner i Bibelen, men det virker som de er mektige ånder som er spesielt fokusert på falsk lære og forførelse. Ordboken sier at ordet betyr "bedrager, avgud, ond ånd, en som splitter, forræder."

Noen, slik som Derek Prince, hevder at alle krefter som påvirker og binder mennesker mot deres egen vilje, er demoner. Han snakker om nikotindemon, alkoholdemon, til og med fettdemon - for dem som ikke klarer å slanke seg.

Det kan være fristende å skylde på demoner hvis man ikke klarer å ha disiplin i sitt eget liv, men å kalle dette demoner synes jeg går for langt. Ellers har jeg stor respekt for Derek Prince sin undervisning!

Forbudt område!?

Bibelen sier klart at det er forbudt å mane fram ånder eller spørre døde til råds.  

5.Mos.18.11: "Ingen må drive med besvergelser,
spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde."

2.Kong.21.6: "Manasse lot sin sønn gå gjennom ilden. Han drev med tegntyding og spådomskunster og skaffet seg åndemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, og vakte hans harme."

Det er avguderiet som er faren ved å kontakte ånder. Men å bedømme og dømme ånder, blir noe annet. Hvis man kontakter ånder i spørsmål der man burde spørre Gud, blir det avguderi. Men hvis vi kommer i kontakt med ånder og spør dem for å bedømme dem, er det etter Guds vilje. Det er noe vi blir bedt om å gjøre, og det er en av Åndens ni overnaturlige gaver! Jesus spurte flere ganger hva åndene het, før har drev dem bort.

Gud kan ha mange måter å lære og lede oss på. Paulus opplevde å se en Makedonier i et syn (Apg.16.9), og Paulus gjorde det han fikk beskjed om i synet. Gud kan ha mange måter å tale til oss på, og å lære oss ting på. Testen er om dette bygger på Jesus Kristus som Herre og frelser.

Bibelen sier vi skal prøve ånder!

En av Åndens gaver er "å prøve ånder". Min erfaring er at det er mye uvitenhet, uviselighet og frykt rundt denne gaven. Frykten for det ukjente, frykten for urene ånder osv. Men det er jo nettopp det denne gaven skal virke til, nemlig å finne ut hva slags ånder som er på ferde, og så behandle dem deretter

1.Kor.12.10: ".. og én får kraft til å gjøre mektige gjerninger. Én får den gave å tale profetisk,
en annen å bedømme åndsåpenbaringer,

én får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale." 

1.Kor.14.29: "To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier."

"Å bedømme" eller "prøve" - hva vil det si? Paulus bruker ordet "diakrisis" som betyr "å sortere" eller "atskille".  Ordet kan også bety å finne ut om, avgjøre eller felle en dom. Opprinnelig betydde ordet å ta avstand fra noe, motsi, diskutere eller tvile. Noen ånder skal man altså ta avstand fra, for å skille dem fra de ånder som er fra Gud (=engler eller profetiske ånder). Det er dette vi skal skille ved hjelp av denne gaven.

Johannes ga også rettledninger om dette: 

1.Joh.4.1-3: "Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud!
For det er gått mange falske profeter ut i verden. Guds Ånd kjenner dere på dette:
Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.
Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud.
Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden."

Her snakkes det igjen om ånder i flertall. Vi må finne ut om de har Jesus som Herre eller ikke. Det er tydelig at det i dette tilfelle siktes til profetiske ånder. 

Johannes bruker ordet "dokimadsete" som betyr å prøve, utforske, teste. Det betyr å undersøke ektheten, om den kan godtas eller anerkjennes. Det kan bety å rense ved en prosess der det dårlige fjernes, og det gode tas vare på.  Igjen ser vi at gaven går ut på å skille det rene fra det urene. Tenk deg et eple med en råtten flekk. Da kan vi skjære bort flekken og spise resten. Slik skal vi ta imot profetiske budskap. Noe kan være rett, mens det kan ha noen punkter som kommer fra personens egne tanker og meninger.

Det handler altså om en evne til å bedømme dem, finne ut noe om dem, og felle en dom - eller avgjøre hva vi skal gjøre med dem. Er det for eksempel en engel, en budbærer fra Gud? Eller er det en demonisk ånd som utgir seg for å være en engel? Er det en ond ånd? Er det en profetisk ånd? Er den i tilfelle sann eller falsk? Eller kan det være en uren ånd som utgir seg for å være en avdød? 
(Les: Gjenferd, hva gjør vi med dem?)

Advarsel!

Jeg vil igjen på det sterkeste advare mot å ha kontakt med slike fenomener uten at du er grundig ført inn i hva dette innebærer. Dette er reelle krefter! Man kan bli angrepet av onde åndsmakter, fordi man ved å spørre dem om råd på en måte sier : "Du er over meg, og jeg er under deg!" Dermed har du åpnet deg for deres innflytelse - som er livsfarlig! Det er noe helt annet å spørre dem for å avsløre dem. (Mark.5.9)

Et eksempel fra Bibelen på noen som ikke visste hva de holdt på med: 

Apg.19.13-16: "Noen jøder som reiste rundt som åndemanere, forsøkte også å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder, og sa: "Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner." Men den onde ånd svarte dem: "Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?" Sju sønner av den jødiske øversteprest Skevas drev på med dette. Men den onde ånd svarte dem: "Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?" Mannen som var besatt av den onde ånden, fór løs på dem, overmannet dem alle og mishandlet dem, så de rømte nakne og forslåtte ut av huset."

Når én besatt overmanner sju menn, bør vi ta oss i vare!

Jeg skal også fortelle en episode fra mine tidligste erfaringer: Jeg ba om å få se hva som plaget en person. Så fikk jeg se en av denne personens forfedre kaste forbannelser over hans slekt, fordi moren hadde blitt en kristen. Da denne ånden fikk se meg, kastet den en kraft mot meg som slo meg ut av kroppen, og jeg så meg selv sitte i stolen fra et punkt oppe i taket. Jeg påkalte Jesu blod og kom straks tilbake i kroppen, og den jeg ba for ble fri. Men hva om jeg hadde vært uvitende om hva jeg skulle gjøre?!

Som jeg skriver i artikkelen "Gjenferd, hva gjør vi med dem?", tror jeg at "gjenferd" er urene ånder som innehar kunnskap om avdøde mennesker som hadde sterke, negative følelser de ikke var villige til å gi slipp på, eller ting de ikke var villige til å tilgi. Hvis vi kommer i innflytelse av slike, vil disse negative energiene påvirke oss, og gjøre skade. Det gir seg utslag i mange ting, f.eks. angst, depresjon, psykiske problemer, allergier, astma, smerter og andre sykdommer.

Farlig avhengighet:

Vær klar over at urene ånder har metoder for å gjøre folk avhengige av dem.

1. De blir "hekta" på spenningen og at de får "opplysninger/evner". De tror at de møter avdøde personer og opplever "samtaler" med dem om spennende ting. Men som sagt, det er bare urene ånder som utgir seg for å være en avdød person. Eller de utgir seg for å være engler. Målet er bare å "stjele" energi og få innpass i den fysiske verden. Og for å oppnå det, må de "gi" noe tilbake. Etter en tid ender det med at personen får plager og havner inn i neste punkt.

2. De opplever at de får hjelp til å bli bedre av indre uro og fysiske og psykiske plager. De blir avhengige av denne "hjelpen" mot plagene sine. Det de ikke forstår, er at disse plagene er påført av de samme urene åndene for å skape avhengighet - som narkotika. De påfører plager, og kan tilsynelatende lindre disse plagene. Og mange alternative behandlere lever av slike plagede mennesker. Det er bare løgn og lureri for å fange mennesker i deres makt, og for at behandlerne skal tjene penger. (Ikke alle, men mange!)

Når du skjønner dette lureriet, denne løgnaktige og svikefulle måten å utnytte deg på, så blir du villig til å tåle litt "abstinenser" for å kvitte deg med disse vampyrene! Jeg sier ikke at "healing" og sånt åndelige greier ikke "virker". Folk føler seg bedre. Dette er et grenseland mellom at ufrelste benytter Guds helbredende krefter (Matt.7.22), og åndsmakters manipulering. Hold deg kun til mennesker som helbreder på grunnlag av Jesu sår på Golgata kors!

Bli ikke lurt!

Legg merke til det jeg skrev om å teste - at ånder kan være engler som tjener Gud og Jesus Kristus. Ånder som ikke har Jesus som Herre er urene, uansett hvor lysende, strålende og kjærlige de kan virke. De bruker alle midler for å få kontroll over mennesker, og favorittmetodene er å utgi seg for å være en avdød eller en engel. De tilbyr krefter og spådomsevner.

Husk, at den ånd du tjener i livet har krav på din sjel i evigheten! Tjener du Jesus, har Han krav på din sjel, og du kommer til himmelen. Tjener du andre, vil du havne der de er. La deg ikke lure av deres utseende og listige knep:

2.Kor.11.14: Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 

Gal.1.8: Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! 

Det er så lett å bli "ydmyk" når åndelige fenomener dukker opp og nesten tar pusten fra oss. Vi har så lett for å tro at "dette må være Gud!". Men vi må teste dem før vi lytter til dem. Spørre dem:

"Har du Jesus Kristus, Guds sønn, som døde for menneskenes synder, og stod opp igjen fra de døde, som din Herre?"

Dette er det store spørsmålet vi må stille dem. Men husk at de er utrolig flink til å hevde en tro på falske "Jesuser".  (Se Masse Kristuser)

Vær ikke så snar til å la deg lede av ånder som viser seg. Hvis det de sier strider mot Bibelen eller mot evangeliet om at Jesus frelser oss bare av nåde ved tro, så er de falske, uansett! Avvis dem!

Jeg vil også advare mot profeter, synske og healere som utgir seg for å tro på Gud, men som ikke bekjenner Jesus som Frelser og Herre, og som ikke gir Jesus æren for sin virksomhet. Det finnes mange slike som helt klart profeterer rett og som oppnår helbredelser, men de leder oppmerksomheten bort fra Jesus og deres virksomhet er trolldom! Hvis de ikke tror på Jesus som kom til jorden og ga sitt liv for menneskenes synder, er det ikke Gud de tror på, men en avgud, som egentlig er Satan.

Urene ånder

I Bibelen hører vi mye om urene ånder, 

Mark.1.23-24: "Nå var det i synagogen deres en mann som var besatt av en uren ånd.
Han satte i å rope: "Hva har du med oss å gjøre, Jesus fra Nasaret?
Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!" 

Ånden som talte gjennom denne mannen sa noe sannhet, men røpet likevel klart at den var uren. Det var ikke behov for noen spesiell åpenbaring for å skjønne det.

For å forstå hvordan slike ånder ofte forvirrer og sier sannheter som skjuler løgner, vil jeg ta for meg et eksempel fra Bibelen som er meget illustrerende for hvor vanskelig det kan være å avsløre dem. 

Apg.16.16-18 "En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavinne som var besatt av en spådomsånd. Hennes herrer tjente gode penger på at hun spådde. Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek: "Disse folkene er tjenere for Den Høyeste Gud, og de forkynner dere veien til frelse." Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden: "Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far ut av henne." Og den forlot henne på timen. 

Hvordan kunne det ha seg at Paulus trengte flere dager før han reagerte? Denne ånden brukte altså denne kvinnen som medium - hun lot seg bruke til å formidle ting fra denne spådomsånden. Det som er typisk for slike ånder, er at mye av det de sier er sant! Det at hun spådde fikk de først vite etterpå. Hva var det som røpet hennes falskhet?

Min erfaring fra New Age miljø, sammen med min erfaring som oversetter, gir meg en mulig forklaring. Unnskyld om det blir litt "dypt" nå - jeg skal prøve å gjøre det kort:

Det greske språket har nemlig ikke ikke noen "bestemt" eller "ubestemt" form slik vi har (bare: "hus", ikke: "et hus" eller "huset"). Det hun sa, mest mulig grammatisk korrekt oversatt til norsk, var: 
"... og de forkynner vei frelses". ("frelse" i genitiv)
Bak ordene kunne det derfor ligge tre mulige betydninger:

1. ... og de forkynner dere veien til frelse
Det første alternativet er i bestemt form entall, slik bibeloversetterne har valgt. Det vil si at det finnes bare én vei til frelse. Dette ville vært sannhet. Men jeg tror denne oversettelsen er feil, for den tillegger utsagnet en betydning som ikke er der!

2. ...og de forkynner dere en vei til frelse
Det andre alternativet sier underforstått at det Paulus forkynte var en av flere veier til frelse. Og dette er en av New Age og Nyreligiøsiteten sine store bedrag når de kan kalle Jesus for "Frelser". For dem er han bare en av flere. Dette er brennaktuelt i dagens situasjon. Men en slik oversettelse ville også vært feil rent grammatikalsk, for den legger noe til, det blir en tolkning.

3. ...og de forkynner dere vei til frelse
Dette er mer "utolket" korrekt, for det lar den begrunnede usikkerheten henge i luften.

Som sagt kunne ikke det Greske språk fortelle Paulus klart hva hun la bak ordene sine. Det kunne være sannhet, eller det kunne være løgn. Det var helt nødvendig for Paulus å få en åpenbaring om dette. Det tok flere dager før han fikk den, men da den kom, ble det øyeblikkelig seier. Her fungerte gaven til å prøve ånder!

Slik må vi også være forberedt på at de vil prøve å lure oss og utgi seg for å tro på Jesus, men med den underliggende løgnen, at han er en av flere veier til Gud, eller bare en vismann eller profet. Jesus er den ENESTE veien til Gud. Alt annet er løgn. 

Joh.14.6: Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. 

Forurenset kraft:

Mange spør meg om de kreftene healere og andre alternative behandlere benytter er demoniske, når vi vet at noen av dem også benytter Jesu navn i sin praksis? Les hva Jesus selv sier:

Matt 7, 22-23 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

Dette forteller meg flere ting: 
1. De skal selv bli overrasket, for de hadde trodd at de var kjent av Jesus. De vil til og med begynne å argumentere med at: "du må da kjenne oss, Jesus?". Slik vil mennesker som formidler overnaturlige krefter begynne å argumentere med oss også: "Vi kjenner da Jesus! Vi bruker til og med hans navn i vår tjeneste - og det fungerer!" Ja, men hvis de ikke har tatt imot Jesus som sin frelser, kjenner ikke Han dem!

2. De kan bruke Jesu navn og Guds kraft til å utrette mirakler, helbredelser, profetier. osv. Dette understrekes også av Jesu konfrontasjon med fariseerne, da de beskyldte Jesus for å drive ut onde ånder ved hjelp av Satans makt. 

Matt 12, 27 "Og dersom det er med Beelsebuls hjelp jeg driver ut de onde ånder, hvem får da deres egne tilhengere hjelpen fra når de driver ut ånder? Derfor skal dere bli dømt av deres egne. "

Når du leser videre der, vil du se at Jesus advarer mot å kalle Guds kraft for Satans (Beelsebuls) kraft. Derfor skal ikke vi gjøre det heller. Guds kraft kan altså formidles av mennesker som Jesus ikke kjenner. Så vi er advart om at slik er det. Vi bør egentlig ikke bli så forundret.

Matt 12, 31 Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. 

Spott mot Ånden er altså å kalle Guds kraft for demonisk. Vi skal derfor være varsom med å kalle kraften de alternative formidler for demonisk! Kilden til all kraft er Gud! Men det er kanalene som gjør den uren!

Tenk deg en ren vannkilde som føres gjennom urene rør. Da blir vannet som kommer ut urent, ikke fordi kilden er uren, men fordi kanalen er uren. 99% rent vann vann og 1% cyanid er en dødelig blanding! 

Derfor kan du ofte se at mennesker som blir helbredet av alternative som ikke tror på Jesus som frelser, får andre problemer, slik som psykiske plager, angst, depresjon, allergier, astma, fibromyalgi, ME o.l. Det kan vel hende at "forurensningen" er så liten at det ikke gjør skade - men at disse menneskene erfarer å kunne formidle Guds kraft til helbredelse, er ingen garanti for at de er rene og selv blir frelst.

På samme måte med profetier. De kan inneholde sannheter, men bli tilført løgner og villfarelse av demoner eller menneskenes egne tanker. Det hele blir upålitelig og farlig.

Evnen til å formidle åndelig kraft kan altså fungere også for dem som ikke har Jesus som Herre. 
Jesus forteller oss dette selv. Vi kan undres over dette, hvordan og hvorfor det er mulig. Men hør: 

Mark 9, 38-39 Johannes sa til ham: "Mester, vi så en mann som ikke er i følge med oss, drive ut onde ånder i ditt navn. Vi forsøkte å hindre ham, siden han ikke er i følge med oss." Jesus svarte: "Dere skal ikke hindre ham! For den som gjør en mektig gjerning i mitt navn, vil ikke så snart tale ondt om meg."

Jesus sier ganske klart at vi ikke skal hindre dem. Det at de ikke taler ondt om Jesus betyr ikke at de tror på Ham på rett vis. Dette er enda et bevis for at Guds kraft kan fungere gjennom ufrelste mennesker.

Så det er ikke vår oppgave å motarbeide dem. Men fordi de er urene, kan det bli problemer. Guds rene kraft kan bli tilført urenheter av den urene kanalen som formidler den.

Et annet skriftsted som advarer oss mot å angripe "ugresset", er Jesus lignelse om ugresset i åkeren i Matt.13.24-. Her sier han at vi ikke skal gå ut i åkeren og rykke opp ugeresset - for det er en opgave englene skal gjøre (v.39). Grunnen er at ugresset er så tett flettet sammen med det gode kornet (v.29)

Vi kan advare folk mot å gå til slike. Men å angripe deres virksomhet for å stoppe dem, er ikke vår oppgave.

Urene krefter

Men vi vet at Satan også skal gjøre tegn og under. En av lureriene hans, er at han først sender plager på folk, og så utfører han tilsynelatende helbredelser - eller lindrer plagene. Etter en stund må folk ha ny behandling. Slik plasserer Satan plager på folk for å gjøre dem avhengige av seg, og for at disse healerne skal tjene penger på lureriet! De blir ikke helbredet - bare midlertidig lindret for Satans plager.

Nå skal jeg ikke ta alle "healere" under en kam. Noen kaller seg healere og har en sann tro på Jesus. Og dette er kanskje en av grunnene til at vi ikke skal angripe dem - for da kan vi komme i skade for å motarbeide den Hellige Ånd!

  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Hør et sterkt vitnesbyrd fra ei som har vært medium!

Hør vitnesbyrdet fra ei som var både heks og satanist

Først utgitt 18.07.04       Del på FaceBook!

Sist redigert: 18.02.13

Tilbake til oversikten