En masse Kristuser:

    Hør artikkelen opplest, ca. 16 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Bibelens Jesus Kristus er Guds sønn som ble inkarnert i mennesket Jesus fra Nasaret, som ble salvet og dermed ble han Kristus. (den Salvede). Han døde for våre synder, slik at vi blir frelst av nåde ved tro på Ham. Det finnes ingen annen vei til frelse enn troen på at Jesus døde for våre synder!

Alle teorier om at vi blir frelst ved å leve som Jesus, bli lik ham osv. er villfarelse og ubibelsk.

Til forveksling likt

Problemet er ikke de åpenbart avvikende lærene om Jesus, som benekter at han døde på korset og slike løgner, som man finner f.eks. i Koranen. Det verste er de som til forveksling ligner på Bibelens sanne Jesus. 

Paul Brunton er en lærer innen New Age og Nyreligiøsitet. La med gi noen eksempler på utsagn han har i sin bok "The Quest of the Overself" (oversatt til norsk av meg, ordet "Overselvet" er Kristus og Gud).

(s.316) Denne tilstanden av egoets forening med Overselvet ble enkelt beskrevet av Paulus da han sa: "Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg."

Dette høres jo flott ut! At vi skal oppgi vår egen vilje og leve fullt og helt for Kristus! Til og med korrekt sitert fra Bibelen! Men han fortsetter:

Denne uttalelsen blir klar når vi forstår at i hans tanke var ikke Kristus det samme som den fysiske personen Jesus, som han aldri hadde møtt, men med Kristus-ånden som finnes i alle mennesker. Korsfestelsen som han sikter til er hans eget tilfelle og skal bli vårt i betydningen at egoet er korsfestet, ofringen av den separate personligheten. Hans Kristus er den skjulte virkelighet som er summen av alle ego. Han innså at hans guddommelige identitet, senteret av hans personlige sirkel, var sammenfallende med den universale sirkel, som er uendelig

Men sitatet hans fra Gal.2.20 stopper midt i verset. Resten av verset lyder slik:
"Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg."

Den Jesus som ga seg selv for våre synder utelates. Dette er kjernen i  de fleste varianter av vranglære som finnes rundt Jesus. Og du ser klart at Brunton skiller mellom mennesket Jesus, og den universelle Kristus-ånd. Du ser også at Jesu død på Golgata reduseres til et forbilde på at vi skal ofte vårt ego for å bli forenet med Kristusånden, bli lik Kristus, og dermed frelst på samme vilkår.

Her ligger to løgner:
1. At Jesus fra Nasaret bare er en av flere inkarnasjoner av "Kristus". 

Vi må huske at først ble Jesus født, og fikk navnet Jesus. Da Jesus ble salvet, ble han også Kristus. For "kristus" betyr "salvet (til konge)". Jesus var den sanne og eneste inkarnasjon av Gud på jord. Dette tror de ikke på. Likevel våger han å snakke om "sanne kristne":

(s.313) 'Kristus var for dem deres egen indre guddommelighet - ikke en spesiell kropp av kjøtt som hadde blitt begravet - og deres arbeid var å bringe denne bevisstheten ned fra hodet til den ble fokusert i det åndelige hjertet, der himmelens rike befinner seg for alle sanne kristne.

2. De sier at de ER Gud, enda klarere ved et annet sitat:

(s.313) Det er en setning i den Hebraiske Bibel der Herren svarer Moses og sier: "JEG ER DEN JEG ER." Viktigheten av denne setningen understrekes av det faktum at den er skrevet med store bokstaver hele veien. Betydningen av dette er at den Absolutte bevissthet er "JEG ER" bak hvert enkelt individs eksistens, den absolutte betydning av å være seg selv. Det guddommelige atom er ett og det samme i alle mennesker, identisk i Kristus som i hans tilhørere. Det er i virkeligheten Kristus-selvet i hver av oss. Da Jesus hadde forlatt denne jord, brukte og forstod de mest opplyste av hans tidligste etterfølgere hans navn bare i denne universelle betydning.

Han sier altså at de mest opplyste har skjønt at de ER Gud. Bruken av ordet "Overselvet" viser det samme. At det øverste i oss selv er Gud! Deres bruk av Bibelen er utrolig! De vil gjerne få oss til å tro at de er kristne. Dette er Antikristens ånd: 

2 Joh 1, 7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist! 

Les også skriftet: Den nye Kristusimpulsen

Ulike retninger

Albert Schweitzer har sagt at: "Enhver tid søker den Jesus de selv vil ha". Jesus er framstilt som rasjonalist, opplysningsfilosof, romantiker, naturmenneske, pietist, alternativ helbreder, morallærer og revolusjonær.

På 1700-tallet ble det skrevet en del Jesus-romaner som påstår at Jesus fikk sin opplæring hos Essenerne i Egypt. Essener-ordenen stod bak korsfestelsen, og bortførte den skinndøde Jesus som levde videre et annet sted. Blavatsky (Teosofi) baserte mye av sin lære på disse romanene, som om de var fakta!

Mange såkalte apokryfe (hemmelige) skrifter er blitt fremlagt, men de fleste av dem har vist seg å være falske, eller stamme fra nevnte romaner. De fleste går ut på å bortforklare at Jesus døde og oppstod igjen.

Mange skrifter kommer også ut som påstås å ha sitt opphav i åndelige åpenbaringer av ulike slag. Mange er teosofiske, eller antroposofiske (se egne beskrivelser). Noen hevder å stamme fra "akasha-krøniken" (verdensmatrixen) mens andre hevder å komme fra avdødes ånder.

Det finnes utallige varianter av Jesus i Østen, Tibet, India og Persia. De fleste benytter teorien om skinndød og smugling av Jesus, noen hevder at han gjorde sin gjerning i Tibet eller India før han ble 30 år, og noen hevder at  Jesus var en reinkarnasjon av tidligere vismenn, og at han fortsatt reinkarneres i ulike varianter.

En utbredt lære er at Jesus fra han var 12 til 30 år var i lære hos Essenerne, en munkeorden ved Dødehavet. Rosenkrans-ordenen og Frimurerne benytter essenernes skrifter og hemmelige ritualer. Jesus var en av mange Kristuser, sammen med Adam, Enok, Melkisedek, Josva, Zarathustra, Moses, Buddha og Muhammed. Det er vanlig å hevde at Jesus ikke døde på korset. Profeten Edgar Cayce er et sentralt navn i disse påstandene. Jesus representerte altså den gamle essenske religion, hevdes det.

Andre hevder at han tilbrakte disse årene i India, Tibet, Egypt, eller til og med Japan. Noen mener (Levi: "The Aquarian Gospel of Jesus the Christ") at han dro dit igjen etter korsfestelsen. På disse stedene skulle han ha fått opplæring i østens mystikk, noe som gjorde ham i stand til sin gjerning og de under han gjorde. Disse teoriene ble oppdiktet av den russiske journalisten Notovitsj på slutten av 1800-tallet, der han blander en selvmotsigende lære fra det gamle testamente, Buddhismen og Islam: "Jesu ukjente liv".

Muslimene tror også på Jesus som en stor profet. Lærere derfra støtter også teorien om at Jesus var skinndød, og at han ble smuglet bort, f.eks. til Kashmir.

Gnostisismens lære om at Jesus egentlig ikke led, kommer igjen i utallige varianter. Maharishi Mahesh Yogi skal ha sagt at: "Jesu død var preget av lykke og salighet".

De mer "rendyrkede" New-Agere, David Sprangler og Rudolf Steiner (Antroposofien) hevder at Jesus var den Kristus som inkarnerte seg og åpnet veien, eller menneskenes mulighet, til å utvikle seg til frelse - derfor er han "Frelseren" eller "veien, sannheten og livet". Merk deg denne likheten i uttrykksmåte, som likevel forkaster læren om frelse av nåde ved tro!

De mer østlig påvirkede retningene ser på Jesus som en av mange avatarer, kanskje også den største, men ikke at han betydde noe avgjørende i forhold til frelsen. De mener han var et eksempel på potensialet til guddommelighet som ligger i oss alle, vi blir "Kristuser", vi har en "Indre Kristus", vi blir vår egen frelser.

Som kristne tror vi at Jesus var den eneste inkarnasjon av Logos (Joh.1.1-), at han ble salvet til konge (=Kristus) og at vi blir frelst gjennom å tro på at han døde for oss - ikke at vi utvikler oss selv til frelse (Joh.3.16). Vår utvikling (helliggjørelse) baserer seg på at vi i utgangspunktet er fullkommen i Jesus Kristus, og at vi blir "forvandlet til dette bilde, fra herlighet til herlighet" (2.Kor.3.18)

Som sagt er det likhetene som gjør det vanskelig å skille hva som er kristendom eller ikke.

Jomfru Maria

Det blir stadig mer populært å tro på Jomfru Maria med Jesusbarnet på armen. Det er kommet masse budskap fra åpenbaringer av "Maria" som sier at vi må tro på Jesus, lese Bibelen og be. Det høres så bra ut, at Paven har erklært mange av disse budskapene som sanne.

Det som blir feil, er at denne feminine åpenbaringen hevder å være vår forbeder og mellomledd til Gud. Men 1.Tim.2.5 sier at det er kun Jesus som er det! Videre sier denne åpebaringen at den er "Himmeldronningen". Dette uttrykket finner vi i Bibelen i Jer.7.18 og 44.17. Det er et uttrykk for Jesabels gudinne Astarte.

Så det er klart at Jesabels ånd, Astarte, er i ferd med å forføre mange, også kristne, til å tro at Jomfru Maria har den samme oppgave som Jesus. Det er forførelse. Se bare prinsessens Astarte-skole!

Teorien om at alle blir frelst uansett:

Til slutt vil jeg nevne en litt annen variant av en falskt Jesus-lære. Det er påstanden om at alle blir frelst på grunn av det Jesus gjorde, om de tror på det eller ikke. 

På den måten mener de å ha dekning for f.eks. dette utsagnet av Jesus:
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

De mener at alle har funnet Kristus "på sin måte". Buddhistene har funnet Kristus ved sin ydmykhet. Muslimene ved sin gudstro. De kan sitere Jesu ord på korset: "Tilgi dem for de vet ikke hva de gjør!" og så hevder de at alle blir unnskyldt og tilgitt fordi de ikke har hørt eller forstått evangeliet. Eller at de er for uvitende til å stilles til ansvar for sitt valg.

Hvis det var slik, kunne vi jo bare slutte å forkynne!  Men Jesus sa i Matt.10.32: :

Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.

Så teorien om at alle blir frelst  uten å bekjenne en tro på Jesus som sin frelser, har ingen rot i Bibelen, og er en vranglære som kanskje er enda vanskeligere å avsløre enn mange andre. Når folk går rundt og kaller seg kristner, og til og med sier at ingen blir frelst uten Jesus - ja, da er det ikke rart at folk kan bli lurt! Men dette er ikke kristendom. Det er en av New Age sine mest utspekulerte metoder for å lure kristne på, og som langt på vei har blitt en del av den Norske Kirkes liberale teologi!

Husk at kirken lærer at konfirmasjonen er Guds bekreftelse på at de blir frelst fordi de de er døpt.
Det er ikke lenger konfirmantens bekjennelse av sin tro på Gud, slik Luther opprinnelig foreskrev.
Dette er en lære som lyver mennesker til fortapelse!

Kristendom er religion opp/ned

Religion og New Age/Nyreligiøsitet går ut på at mennesket skal utvikle seg til det blir akseptert av Gud. Det handler om hva vi må gjøre for Gud. Kristendom går ut på at mennesket aksepteres av Gud ved troen på Jesus, og at gode gjerninger motiveres av takknemligheten for denne gaven. Med andre ord hva Gud har gjort for oss.

Beviser for Jesu død og eneste inkarnasjon:

La meg ta med noen enkle punkter som beviser at disse teoriene er feil:

  • Når folkemengden i Nasaret sier: "Er ikke dette tømmermannens sønn .... bor de ikke her alle sammen?" (Matt.13.55-56) er det da sannsynlig at Jesus skulle ha oppholdt seg i India eller Kashmir store deler av sin oppvekst? Beviser ikke dette tvert imot at han var oppvokst der i byen og var godt kjent av alle? Var det ikke nettopp hans mangel på utdannelse og status som forarget folket i hans hjemby?
  • Da soldaten stakk sverdet i Jesu side fløt det ut blod og vann (Joh.19.34). En lege vil vite at når blodet skiller lag med lymfevæsken, er personen død. Og for å komme inn til lymfesystemet måtte stikket være mye dypere enn bare et risp.
  • Da Jesus for opp til himmelen, er det da sannsynlig at de fjellvante mennene som stod og stirret opp i luften ikke skulle legge merke til om han bare gjemte seg bak en stein, slik noen hevder?  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!

Tilbake til oversikten  

Sist oppdatert 21.02.03

Sist redigert: 31.10.12