Kol.2.14: Gjeldsbrevet mot oss slettet han,
det som var skrevet med lovbud;
han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.

Gjelder loven fortsatt?

    Hør artikkelen opplest, ca. 46 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

(Denne artikkelen hører sammen med Hjertekristendom, og er en utdypning om friheten fra loven)

En kristendom som bygger på bud og forskrifter, er en død religion.
Men kristenlivet er ikke en religion - det handler om en relasjon til en person!


Loven skaper frykt, for den truer med straff. Og den som ikke klarer å leve opp til den, får skyldfølelse.
Men den nye pakt bygger på kjærlighet og nåde som gjør slutt på frykten og gir kraft til å seire over synden.
1.Joh.4.18: I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut.
For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten.
Jeg har sett hvordan dette budskapet setter angstfylte mennesker i frihet til å nærme seg Gud, og det i seg selv er et bevis på at kjærligheten og loven ikke kan samarbeide om å sette mennesker i frihet!

Jesu ord

Matt.5.17-18: Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene!
Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.
18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår,
skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.


Joh.19.30: Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt
Så bøyde han hodet og utåndet.

Loven skulle ikke forgå før alt var skjedd! DA skulle loven "forgå!" Når Jesus sier "Det er fullbrakt" bruker han ordet "teleo" som betyr: "å bringe til ende, fullføre, nå målet, avslutte gjeldsbyrden". Vi må huske at Jesus levde under loven, og mange av hans uttalelser må også forstås i lys av det. Jesus skulle oppfylle loven til minste prikk! Guds krav ble oppfylt! Dermed "forgikk" loven.

Og hvorfor kan jeg trekke en slik konklusjon? Fordi Paulus sier:

Ef.2.14-15: For han er vår fred, han som gjorde de to til ett
og rev ned den muren som skilte, fiendskapet.
Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter.
Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg.


Da Jesus ble spurt om kvinnen som ble grepet i hor skulle stenes, slik loven krevde, løste Jesus dette på en fabelaktig måte (Joh.8.3-): Jesus, som var den eneste som var uten synd,og dermed kunne ha kastet den første steinen, han løste lovens krav ved at han døde i hennes sted og sa:
Joh.8.11 "Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!"
Loven fordømmer først, og hvis du klarer å leve etter den, gir den håp om Guds anerkjennelse.
Jesus derimot, tar først bort fordømmelsen, og dette gir også den kraften vi trenger for å beseire synden! 

Et liv i Ånden, ikke i kjødet!

Folks første reaksjon på budskapet om at vi er løst fra loven, er ofte: "Kan dere bare lyve og stjele og hore da?" Det røper en grunnleggende mangel på  forståelse for saken, som på Paulus sin tid:

Rom.3.8: Skal vi ikke da like godt gjøre det onde, så det gode kan komme?
Det er noen som håner oss og sier at det er dette vi lærer. De skal få den dom de fortjener.

Så du som vil forsvare den loviske tenkemåten bør ta deg i vare før du angriper læren om frihet fra loven!
Et liv i frihet fra loven er ikke et liv der kjødet får frihet til å leve ut sine lyster. 

Rom.6.15: "Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke!"

Gal.5.1: Til frihet har Kristus frigjort oss.
Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.

v.13: Dere, søsken, er kalt til frihet.
La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil,
men tjen hverandre i kjærlighet.

v.14: For hele loven blir oppfylt i dette ene budet:
Du skal elske din neste som deg selv..

v.16: Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden!
Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod.

 v.18Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven.

Det er ikke loven som skal redde oss fra begjæret i vår syndige natur, men et liv i Ånden!  Et liv i Ånden er så preget av kjærlighet til Gud og medmennesker at man drives av en trang til å gjøre Guds vilje! 

Veien for å komme inn i dette livet er ikke å formane med bud og regler, men å bli oppglødet av kjærligheten! 

 • Et liv styrt av loven er et liv der man stoler på egen kraft.
 • Et liv i Ånden er et liv avhengig av Guds kraft og ledelse!

Ingen "ny lære"

I dag er det vel Åge Åleskjær som er mest kjent for å forkynne frihet fra loven i Norge. Bøkene "Hellig og feilfri for Gud" (1980) og "Fullstendig frihet" (2004) forklarer dette. Og boka "Respons" handler om hvordan vi skal leve et ansvarlig liv. Vi vet at også Yonggi Cho står for dette, og forkynte det da han var i Sarons Dal i 1981.

Den første jeg har hørt om som gikk ut med dette budskapet, er Watchman Nee i boka "Det normale kristenliv" som ble skrevet ca i 1970. Der skriver han i et avsnitt med kommentarer til Rom.7

(s.124) "Problemet er altså at vi ikke har noen forståelse av å ha blitt utfridd fra loven"
(s.128) "Loven avgår ikke ved døden. Det er jeg som dør, og ved døden blir jeg fri fra loven."

Les boka selv og se hvordan han utdyper denne læren allerede i 1970, og han sier at han lærte dette allerede i 1923
!  Romerne 7 beskriver ikke et "normalt" kristenliv, sier han - det beskriver en jøde som strever med å holde loven. Selv om vi kjenner oss igjen, er løsningen å finne i kap.8, ikke i loven!

(s.132): "Den dagen jeg ble frigjort fra loven, opplevde jeg nesten himmelen på jorden."

Så dette er ikke noe nytt, eller noe jeg har funnet på - dette er en lære veldig mange står for, og som har vært kjent lenge.  Denne artikkelen er alt for kort til å utdype emnet helt. Skaff deg disse bøkene og les dem!

Vedtaket på apostelmøtet i Jerusalem

Spørsmålet om hvorvidt hedningene (dvs. ikke-jøder) skulle holde loven var tidlig debattert, vi leser :

Ap.gj.15.5: Men noen fra fariseerpartiet som hadde kommet til tro, sto fram og hevdet:
«De må omskjæres og pålegges å holde Moseloven.»


Paulus og Barnabas var i Jerusalem for å drøfte dette med apostlene og de eldste.
De ble enige om å sende ut et skriv til hedningene i Antiokia med følgende beslutning:

Ap.gj.15.28-29: Den hellige ånd og vi har besluttet
ikke å legge noen annen byrde på dere
enn disse helt nødvendige tingene, 
at dere holder dere borte fra kjøtt som er ofret til avgudene,
fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor.
Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel!»


Nå vet vi at vedtaket om blod var relatert til avgudsdyrkelse, og har ingen relevans i dag. I 1.Kor.8 ser vi at Paulus for sin del ikke er redd for å spise kjøtt fra dyr som kan ha vært ofret til avgudene, men at han avstår fra det av hensyn til de andre.

Temaet om frihet fra loven kommer opp igjen og igjen i Paulus sine brever, spesielt angående omskjærelse. Omskjærelsen og loven hører nøye sammen i hele denne debatten. Galeterbrevet og Kolosserbrevet har frihet fra loven som hovedtama.

Og temaet er fortsatt under debatt, det har jeg tydelig fått erfare siden jeg første gang la ut artikkelen om dette tema i 2007. Aldri har jeg opplevd så mye harde ord som fra dem som vil ha med lovens tenkemåte inn i den nye pakt! De bruker "bokstaven" til å prøve å "slå i hjel" læren om frihet fra loven og livet i Ånden. Og aller mest opphisset blir de når jeg avslutter debatten fordi den er fastlåst - for de gir seg aldri!

Et syn:

En gang (ca 1998) fikk jeg et syn. Det bestod av to sekvenser:

Først så jeg en innhegning med et høyt gjerde omkring. Inni der gikk det masse mennesker, og mange gikk langs gjerdet og søkte etter en åpning så de kunne komme seg ut - de følte seg innestengt. Midt i innhegningen var det en liten attraksjon. Noen samlet seg rundt den, men det syntes som de fleste hadde fokus på gjerdene.

Så skiftet bildet til en skare mennesker som søkte inn mot midten, mot en stor attraksjon som alle ønsket å holde seg nær til. Det var ikke noe gjerde omkring. Noen få vandret rundt i periferien, men de ble om sider trukket inn mot midten på grunn av attraksjonen.

Gud forklarte meg at dette var den gamle og den nye pakt. Den gamle pakt bygget på lover og bud som begrenset menneskenes gjerninger for å unngå synd og fordervelse.

Gal.3.23: Før troen kom, var vi i varetekt under loven,
innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart.


Loven holdt folk i varetekt inntil Jesus kom! Den nye pakt som kom i stedet bygger på kjærligheten og et hjerte som vil tjene Gud. Selv om det betyr frihet fra lovens bokstav, holdes det hele sammen av et ønske om å være nær den store attraksjonen, Jesus, kjærlighetens kilde.

Gal.5.1: Til frihet har Kristus frigjort oss.
Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.


Loven kalles "slaveåket". Ingen skal få tvunget meg til å tenke lovisk mer! Jesus har frigjort oss fra loven!

Lovens hensikt.

Men loven har fortsatt en hensikt på to måter:

Den skal vise oss (og de ufrelste) at vi bare kan glemme å prøve å leve opp til den. Og det samme gjelder bergprekenen! Den skal vise at ingen er "bra nok" for Gud i seg selv. Den viser oss at uten Jesus er vi syndere.  Watchman Nee sammenligner det med å legge fram en sekk med salt som veier 250 kilo, og forlange at noen skal bære den (s.132)

Rom.5.20: Loven kom til for at fallet skulle bli stort.
Men der synden ble stor, ble nåden enda større.

Gal.2.19: Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud.
Jeg er korsfestet med Kristus;

Den andre hensikten er at loven , sammen med bergprekenen,  inneholder mange gode råd og retningslinjer for et godt liv.

1.Tim. 1.8-10: Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett,  
og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige,
men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere,
og for dem som slår sin far og mor, for mordere,
dem som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel,
løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære

2.Tim. 3:16-17: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til
opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd,
så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

Det er vel ingen som trekker i tvil at de 10 bud og bergprekenen er verd å ta på alvor.  Men poenget er at budene må ikke være ytre tvang og trusler, men holdninger vi tar inn i våre hjerter så vi ønsker å leve slik av egen fri vilje! For den som elsker sin neste vil vel ikke gjøre mot de ti bud?

Rom.13.8: Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre!
Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.


Gal.5.14:
For hele loven blir oppfylt i dette ene budet:
Du skal elske din neste som deg selv.


Når Ånden taler til oss med irettesettelse og formaning, bruker han ofte skriftsteder, også fra GT.  Når vi leser GT må vi være åpne og ydmyke for at Ånden kan vise oss ting vi bør ta på alvor i våre liv. Da blir det ikke ytre krav, tvang eller trusler, men en indre overbevisning som blir en del av vårt hjerte, for å si det sånn. Det handler om å gå over fra ytre styring ved tvang og trusler, til en indre ledelse drevet av kjærlighet og takknemlighet. Om å gå over fra steinhjertet til kjøtthertet.

Vi må forstå at Gud er en god Far som ønsker oss bare det beste! Hvis Han gir oss formaninger, er det fordi han hater å se at vi skade oss selv og andre. Og vi lyder Ham fordi vi tror at Han vil oss godt, ikke fordi vi er redd for at Han skal bli sint eller skuffet . Gud blir ikke sint eller skuffet - men Han synes det er vondt å se at vi gjør noe som blir negativt for oss eller andre - rett og slett fordi Han elsker oss og har medfølelse med oss.

(Les artiklene om Hva er synd og Tilgivelse)

Tilbake til Abrahams kår:

Vi kan si at overgangen fra den Gamle til den Nye Pakt var dette:

 • I den Gamle Pakt var det ytre lover som motiverte med straff eller belønning.
 • I den Nye Pakt har vi et nytt hjerte som er en indre motivasjon, drevet av kjærlighet og takknemlighet!

Vi kan også si det slik, at

 • Den gamle pakt handler om hva vi må gjøre for Gud i vår egen kraft.
 • Mens den nye pakt handler om hva Gud har gjort for oss, et liv avhengig av Guds kraft!

Før syndefallet hadde menneskene bare tre bud:

 1. Forvalte jorden (1.Mos.1.28)
 2. ikke spise av kunnskapens tre (1.Mos.2.17)
 3. leve i ektepar (1.Mos.2.24)

Etter syndefallet, fram til Moses, var det ingen flere lover, men mye vondskap og synd likevel. De trengte ingen lover for å forstå at disse handlingene var vonde og syndige. I denne tiden var det Abraham levde, og Bibelen kaller Abraham de troendes far. 

Rom 4.16: Derfor fikk Abraham løftet fordi han trodde, så alt skulle være av nåde.
For da kan løftet stå fast for hele hans ætt, ikke bare for den som har loven,
men også for den som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alle,  

Allerede her ser vi at vi ikke regnes blant "dem som har loven", fordi vi har samme tro som Abraham.
Abraham ble regnet som rettferdig fordi han trodde Gud, ikke fordi han holdt noen lov.

Da Gud ga loven på Sinai, var det for å hindre synd og forråtnelse. Men ingen ble frelst ved å holde den. 

Da Jesus kom, ville han føre menneskene tilbake til Abrahams kår, der tro er grunnlaget for frelse, og kjærlighet skulle være våre retningslinjer for livet. Han tok straffen for vår synd, ved at vi tar imot Ham i tro. En indre trang til å leve i kjærlighet til Gud og medmennesker skulle igjen være vår drivkraft - ikke frykt for straff eller ønske om belønning.

Motivasjon ved straff og belønning kalles "lovens ånd". Den fokuserer på ytre handlinger.
Vi kan også si at "lovens ånd" er å stole på vår egen kraft og evne til å leve - det er selvrettferdighet.

Og selv om noen henter sine "lover" fra det Nye Testamente: "Du skal - du skal ikke", så er det fortsatt lovens ånd, og like langt fra Guds vilje som er et liv i Ånden motivert av kjærlighet i hjertet - i avhengighet til Gud.

Kol 2.16: La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke,
høytider, nymånedag eller sabbat. 

Likevel finnes det trossamfunn som har gjort mat og sabbat til en stor sak i sin tro! 

Gal.4.24-26: Dette har en dypere mening. Kvinnene står nemlig for to pakter.
Den ene, Hagar, er pakten fra Sinai-fjellet; hennes barn blir født til slaveri.
Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem,
som lever i slaveri med sine barn.
Men det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor.

Paulus kjempet en desperat kamp for å forklare Kolosserne og Galaterne at de ikke skulle leve etter bud og regler. Og merk at han snakket til frelste mennesker. 

Gal.4.30: Men hva sier Skriften? Jag ut slavekvinnen og sønnen hennes!
For slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn.

Sara er et bilde på nåden, og Isak de som er født av nåden - det er oss som er frelst av nåde.
Hagar er et bilde på loven, og Ismael de som lever etter loven. 

Hva vil det si at vi skal jage ut slavekvinnen og hennes sønn? Det betyr at den som skal oppdra Isak er Sara, og ikke Hagar! Det som skal oppdra oss er nåden, ikke loven!! Nåden og loven hører ikke sammen!

De som mener at vi er fri fra loven når det gjelder frelsen, men at det er loven som skal oppdra oss til helliggjørelse, sier med andre ord at: "Jo, riktignok var det Sara som fødte Isak, men vi må la Hagar oppdra ham!"

Den gamle pakt (loven) er opphevet

En pakt, et testamente, avsluttes ved at den det gjelder dør. Jesu død  opphevet den gamle pakten, og førte til at den ble erstattet med en ny.

Heb.9.16-17: Når det foreligger et testamente,
må det godtgjøres at den som har opprettet det, er død.
Testamentet trer i kraft først når opphavsmannen er død;
det gjelder ikke så lenge han lever.

Nå finnes det også de som hevder at den gamle pakt fortsatt gjelder i tillegg til, eller ved siden av den nye, - at det er en evig pakt. Men Les:

Ef.2.15: har han opphevet loven med dens bud og forskrifter.

Så den nye pakt er ikke kommet som et tillegg til den gamle, men i stedet for! Juridisk er det slik at det testamente som er av nyeste dato gjelder, det opphever det av eldre dato. Det er ikke et tillegg, men en erstatning. Men husk at den Nye Pakt slår fast at pakten Gud hadde med Abraham, den gjelder oss! Det er Sinai-pakten, loven, som er opphevet, og Abrahamspakten som gjelder i den Nye Pakt, som er av nåde.

Ikke bare frelsen:

De fleste er enige i at vi er løst fra loven i den forstand at den ikke er et krav for å bli frelst. Men noen hevder at den fortsatt gjelder som Guds krav for våre liv, som middel til helliggjørelse. Dermed avfeier de hele debatten og sier at alle skriftsteder som taler om frihet fra loven kun gjelder frelsen, men at livet som kristen fortsatt må styres av loven - i vår egen kraft og evne til å prestere å holde den. Men les følgende bibelvers:

Rom 7.6: Men nå er vi løst fra loven, vi er døde fra det som bandt oss.
Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i Ånden, og ikke i det gamle, etter bokstaven.
 

Kanskje sier han det enda klarere i:

2 Kor 3.6-8: han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt
som ikke bygger på bokstav, men på Ånd.
For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. 
Selv dødens tjeneste, som bygde på bokstaver hugget i stein,
var omgitt av en slik herlighet og glans at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses.
Så klart strålte det, enda glansen tok slutt. 
 Hvor mye klarere stråler ikke da glansen fra Åndens tjeneste?
 

Gal.2.19: Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud.
Jeg er korsfestet med Kristus;

Det er ikke loven som er død, men vi er døde for loven. Det er snakk om livet med Gud, ikke bare frelsen.
Og vi kan merke oss at den eneste del av loven som var hugget i stein, var de 10 bud! Og de kalles "dødens tjeneste" .

Gal 3, 23: Før troen kom, var vi i varetekt under loven,
innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 

Gal.3.25: Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren.

Noen hevder at det bare er "forskriftene" og de jødiske skikkene vi er løst fra. Men Paulus sier klart at både budene og forskriftene er opphevet! Det er ikke bare i forhold til frelsen at loven er opphevet, men også i forhold til livet som kristen. Den er erstattet av et liv i Ånden, et nytt hjerte, av kjærligheten. Det er overgangen fra et liv der vi stoler på vår egen kraft til å lyde budene, til et liv styrt av kjærligheten til Gud og vår neste - som er motivert av takknemligheten for det Jesus gjorde for oss!

Friheten fra loven er egentlig så enkel at det blir vanskelig å forklare det! For Gud er det viktigst hva vi har i hjertet. At det vi gjør kommer fra en fri vilje! (Les artikkel om Hjertekristendom)

For ikke å bli misforstått må jeg gjenta at Loven og hele Bibelen er nyttig til lærdom! Når vi leser den, må vi være ydmyke for at Ånden kan gi oss innsikt og overbevisning i hjertet ut fra det vi leser. Slik som de ti bud og bergprekenen. Men da blir det en overbevisning som kommer innenfra, noe ekte, av vår egen frie vilje - ikke noe vi  lever etter bare fordi det er et krav. 

Til Kristus kom

Noen hevder at man skal forkynne loven for å drive folk til Kristus, og så siterer de Gal.3.24

(1930):  Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus,
forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro;

Så hevder de at loven skal "tukte" folk til Kristus! For det første var en "tuktemester" det vi i dag vil kalle "barnepasser" eller "dagmamma".  En som skulle passe barnet til det ble stort nok til å ta vare på seg selv. Slik står det i den nye oversettelsen:

(NB11): Slik var loven en vokter for oss helt fram til Kristus,
for at vi kunne erklæres rettferdige ved troen.

Så det har ikke noe med å "tukte" eller "skape skyldfølelse" å gjøre. Det handler bare om at loven skulle fungere som en barnepasser fram til da Jesus kom og byttet den ut med evangeliet, slik det står i kapittelet etter: 

Gal.4.3-7: Slik er det også med oss.
Da vi var umyndige, levde vi som slaver under grunnkreftene i verden. 
Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. 
Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår. 
Fordi dere er barn, har Gud gitt sin Sønns Ånd i våre hjerter,
og Ånden roper «Abba, Far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn.
Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.

NB11 sier klart: "helt fram til Kristus". Så overgangen fra trellekår til barnekår skjedde for 2000 år siden! Tanken om å forkynne "lov og evangelium" for å drive folk til Kristus er derfor en misforstått teologi som har gjort at folk skyr kirker og bedehus, og den fordømmelsen det har spredt sitter dypt i folkesjela og hindrer vekkelse!  I Apostlenes gjerninger hører vi aldri at de forkynte loven - de forkynte Kristus død og oppstått!

1.Kor.5.12a: "Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor?"

De som kjenner litt til psykologi vet at en maktpsykopat benytter skyldfølelse for å styre mennesker. Tanken om å forkynne loven slik at skyldfølelsen driver folk til Kristus, er bare maktpsykopatiske virkemidler! Det er den Hellige Ånd som skal overbevise mennesker om synd (Joh.16.8). Det er ikke vår oppgave å være den Hellige Ånd!

Som Yonggi Cho har sagt: "Flytt talerstolen fra Sinai til Golgata!" 

Jesus tok et oppgjør med loven!

Noen hevder at Jesus aldri tok et oppgjør med loven . Men jeg skal ta noen eksempler:

Mark.2.27: Og Jesus la til: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten.

Med all mulig tydelighet viser Jesus at budene er gitt oss for å gi oss gode leveregler, men at de ikke er bindende når de ikke tjener sin hensikt!  Dette gjelder også mange andre bud og regler. De har en hensikt i mange tilfeller, men det kan finnes situasjoner da kjærligheten åpner for andre løsninger - slik som skilsmisse når barn og ektefelle lider under et destruktivt samliv. (Les artikkel om Ekteskap og sex)

Til og med en del ting som Jesus sa, er ugyldig i dag, fordi han selv levde under loven og holdt sine taler til jøder som levde under loven. F.eks. når han sier:

Matt.23.2: «På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne. 
Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde.
Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet.


- da sier jo Jesus at de skal holde hele  Moseloven. Og det er i denne sammenheng han sier at de skal gi tiende. Dette er uttalelser som ikke gjelder for oss fordi vi lever i en annen pakt! Jesus levde under loven før han hadde dødd og stått opp igjen. Etter det er lovens tid slutt, i alle fall for oss som ikke er jøder!

Og Paulus viser at han heller ikke benytter Jesu ord som bokstavelige bud. For Jesus sa i Matt.19.9 at det kun var hor som var gyldig grunn for skilsmisse. Likevel sier Paulus i 1.Kor.7.12- at hvis en ektefelle ble frelst og den andre ville skille seg av den grunn, så var det greit, for fredens skyld (v.15).

Så vi ser at det handler ikke bare om loven i det Gamle Testamente, men om en måte å tenke på. Vi er løst fra bokstavelig flisespikkeri til å tenke på hva som er kjærlighet! Så selv Jesus og Paulus sine ord kan bli loviske og feil når de brukes for å "vokte" på folk. 

Et annet eksempel:

Matt.5.38-39: Dere har hørt det er sagt: ' Øye for øye og  tann for tann.' Men jeg sier dere:
Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere.
Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 


Han sikter til loven som sier:

3.Mos.24.19-20 : Når noen skader sin landsmann på kroppen,
skal det samme gjøres med ham som han selv har gjort: 
brudd for brudd, øye for øye, tann for tann.
Den samme skade som han volder en annen, skal han selv få.

Det er vel med all tydelighet klart at Jesus opphever denne loven! Det finnes mange andre eksempler også der Jesus refser fariseerne for deres loviskhet, og der Jesus satte lovens bokstav ut av kraft, slik som da de ville stene kvinnen som var grepet i hor.

Luk.11.46: Men Jesus svarte: «Ve dere lovkyndige også!
Dere lesser på folk byrder som ikke er til å bære, men selv rører dere dem ikke med en finger.


Jesus ville løfte byrdene av og sette folk fri fra lovens tyranni! Han sa:

Matt 9, 17 Heller ikke fyller en ny vin i gamle skinnsekker,
for da vil sekkene revne, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt.
Nei, en fyller ny vin i nye skinnsekker; da har en begge deler i behold." 

Den nye vinen er det nye livet i Ånden. De gamle skinnsekkene var loven som var så stram og lite fleksibel, at det nye livet ville sprenge dem, og føre til død - det nye livet ville renne ut. Loviskhet ødelegger Åndens gjerning! De nye skinnsekkene derimot, er kjærlighetens ånd, den nye drivkraft - den er fleksibel og føyelig, slik at det nye livet kan være dynamisk. Men det "holder vann"!

Guds vitnesbyrd

Og ikke nok med at Jesus tok et oppgjør med loven og dens måte å tenke på, men Gud selv ga også sitt klare vitnesbyrd. Vi leser
Matt.17.1-: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes
og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. 
2 Da ble han forvandlet for øynene på dem.
Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. 
3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. 
4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus:
«Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter,
en til deg, en til Moses og en til Elia.» 
5 Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» 
6 Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. 
7 Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!» 
8 Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus.

Moses representerer loven, og Elia representerer profetene. Da Peter spør om han skal bygge en hytte til alle tre, griper Gud inn og sier: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» Gud tok bort Moses og Elias og sa at de skulle høre på Jesus! De så ingen andre enn Jesus! Jesus reiste dem opp fra den store frykten og sa: "Vær ikke redde!" Loven og profetene skaper frykt - Jesus tar frykten bort!

Har du vært på berget og fått denne åpenbaringen? Har du skjønt at loven og profetene bare var skyggene av det som skulle komme, slik at du nå ikke lenger skal gå etter skyggene, men det sanne bildet som dannet skyggene, nemlig Jesus?
Heb.10.1a: Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme,
ikke det sanne bildet av tingene.

Det gode som skulle komme var Jesus og nådens evangelium. Loven og profetene gir oss ikke det sanne bildet av Gud og Hans vilje. Det er Jesus som er veien, sannheten og livet. Ikke loven!

Et annet vitnesbyrd fra Gud er valget av tidspunk da Ånden kom.

De fleste er klar over at Jesus døde på dagen da de feiret utgangen av Egypt. Dagen da lammet ble slaktet og blodet strøket på dørstolpene til beskyttelse mot dødsengelen. Derfor er alle enige om at vi ikke lenger behøver å ofre dyr for å få tilgivelse for våre synder, for Jesus døde for våre synder en gang for alle. Ofringene var bare et forbilde, en skygge, av det som skulle komme.

Men det er ikke like mange som har skjønt at pinsedag for jødene var feiringen av den dagen da loven ble gitt på Sinai! Denne dagen valgte Gud som tidspunkt for Åndens komme. På Sinai viste Gud seg i røyk, og 3000 mennesker ble drept fordi de kom for nær Gud. På pinsedag viste Gud seg med ild, og 3000 mennesker ble frelst fordi de valgte å komme til Gud!

Gud valgte pinsedagen for å vise oss at loven som slår i hjel er byttet ut med Ånden som gir liv! Loven var bare en skygge av det som skulle komme, nemlig livet i Ånden. Vi ofrer ikke dyr i tillegg til at vi tror at Jesus døde for våre synder. Og vi fortsetter ikke å leve under loven i tillegg til å leve livet i Ånden.

En høyere standard

Men det er også eksempler på at Jesus setter en høyere standard enn det Moses hadde sagt. Moses hadde tillatt menn å skille seg bare fordi de ikke likte kona si lenger (5.Mos.24.1-). Det utviklet seg en uskikk der menn fant seg nye koner og skilte seg fra den de hadde før. Dette sa Jesus klart at det ikke var etter Guds vilje (Matt.5.32). Så friheten fra loven kan også bety at vi setter en standard som ligger på et høyere plan enn det loven krevde!

Et eksempel på at den nye pakt setter en høyere standard, kan vi se om Ananias og Safira i Ap.gj.5. De solgte et jordstykke og ga penger til menigheten, men de løy og sa at de ga alt de fikk for det. Men Peter avslører denne løgnen, og Ananias falt død om. Etterpå kom kona, og vi leser hva Peter sa til Safira
Ap.g.5.8 Peter spurte henne: «Var dette alt dere fikk for jordstykket?»
Hun svarte: «Ja, dette er alt.»  9 Da sa Peter til henne:
«Hvordan kunne dere bli enige om å sette Herrens Ånd på prøve?
Hør skrittene utenfor døren.
Nå kommer de som har gravlagt mannen din; de skal bære ut deg også.»

Og hun døde også momentant. Om du leser videre vil du se at problemet var ikke at de beholdt noe av summen selv, for det kunne de gjerne ha gjort. Problemet var at de løy for å gi inntrykk av at de var så fromme. Det handlet ikke om ytre bud, det handlet om et falskt hjerte! Så livet i Ånden setter en høyere standard enn ytre bud og regler - det handler om å ha et helhjertet forhold til Gud!

Åndelig hor!

Paulus forklarer i 

Rom. 7.2-4: "En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever.
Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 
Derfor gjelder hun som
ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.  Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde for loven.
Dere tilhører en annen, han som har stått opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. 

"Slik er det også med dere". Den som fortsatt bruker loven, etter å ha tatt imot Jesus, driver åndelig hor! Vi er fri fra loven, døde fra loven, og vi lever for Jesus! Å benytte bud og regler er derfor utroskap, ekteskapsbrudd, åndelig hor. Og det er ikke bare enkelte bud i loven vi er løst fra, men loven som system!

Tomt snakk

I brevene til Timoteus sier Paulus at loven er nyttig hvis den brukes rett eller "lovlig", men vi leser også:

1.Tim.1.5-: Men målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte,
av en god samvittighet og av en oppriktig tro
.

Noen har forvillet seg bort fra dette og har havnet i tomt snakk.  
De vil være lovlærere, men forstår verken det de selv sier,
eller det de uttaler seg så selvsikkert om.
Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett, 
og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige

Målet vårt er et liv i kjærlighet. De som forviller seg bort fra dette med "tomt snakk", forkynner loven!
Og i Titus gjentar han det på en litt annen måte:

Tit.3.9-10: Men tåpelige stridsspørsmål, ættetavler
og strid og krangel om spørsmål i loven skal du vende deg bort fra,
for slikt er unyttig og hensiktsløs.
En vranglærer skal du tale til rette én gang
og to ganger og så vise ham fra deg.
(Se også 2.Tim.2.23)


Så kanskje burde jeg slettet hele artikkelen? For som sagt har jeg opplevd at folk skriver så provoserende og useriøst at jeg har måttet avvise videre diskusjon etter et par mailer. Men jeg lar artikkelen ligge for dere som trenger den til undervisning.

En ny tid

Paulus forteller oss at det finnes en måte å tjene Gud på som er mye bedre enn å leve etter loven, for loven stoler på egen kraft. Det er det nye livet i Ånden, i Guds kraft. Det har en indre drivkraft av kjærlighet som gir - uten tanker om belønning eller egne prestasjoner, og som avstår fra det onde for vår egen samvittighets skyld - ikke på grunn av frykten for at Gud blir sint eller skuffet, eller at vi skal bevise hvor flinke vi er - men fordi vi har et ønske om gjøre Guds vilje ut fra en overbevisning om at det er det beste for oss selv og andre!

Hebr 8.10: Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerte.
Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.
 

Joh 13.34: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre.
Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 

Det er denne måten å tenke på som er sakens kjerne. Drives vi av ytre bud i kraft av egen evne til å klare det, eller av en indre drivkraft gitt fra Gud? Hvis den indre drivkraften ikke er på plass - hva gjør vi da? 

 1. Erstatter vi den med ytre bud? (Prøver å løse det på det kjødelige plan i egen kraft)
 2. Eller satser vi på å styrke den indre drivkraften? (Søker etter å leve et liv i Ånden i Guds kraft)

Noen vil si som Ole Brum: "Ja takk, begge deler!" Og kanskje er det slik at så lenge den indre drivkraften ikke er på plass, så lenge de lever etter kjødet, så trengs det noen ytre retningslinjer for å hindre utskeielser. Men det må ikke bli den permanente løsningen! Det må kun bli en midlertidig løsning, og så må hovedoppgaven være å få på plass den indre drivkraften, slik at ytre bud blir overflødige! Fra vår egen kraft til Guds kraft!

Fokus må ikke være å forkynne hva som er synd og hva Gud krever av oss. Fokus må være på at Gud elsker oss på tross av våre feil, og at vi skal leve ut denne kjærligheten i våre liv. Hør hva Moses selv sier om loven: 

5 Mos 30.11+14: Disse budene som jeg gir deg i dag, er verken ufattelige eller langt borte.
Nei, ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.

Til og med Moses visste at lovens sanne hensikt var at menneskenes gjerninger skulle motiveres av en indre drivkraft. Til og med Moses visste at Guds vilje var at menneskene skulle leve etter hjertet! 

Lovens vei tenker slik: Vi må fokusere på våre synder og ta oss sammen i vår egen kraft så vi ikke gjør feil!

Et liv i Ånden tenker slik: Jeg er rettferdig og feilfri i Kristus, og vil leve i henhold til det - i Hans kraft!

Loven duger ikke!

Rom.8.3-4: Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod,
det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn som syndoffer,
i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. 
4 Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil.

Hebr 7.19: Loven førte jo ikke noe fram til fullendelse.
Men nå kommer noe bedre, et håp som gjør at vi kan komme Gud nær.

Loven klarte ikke å forandre menneskenes hjerter. Loven duger ikke, fordi den baserer seg på menneskelig kraft! Dens krav fungerer ikke til å forandre hjertenes holdning! Den fokuserer bare på symptomene - ikke på årsaken! Den bare begrenset skadevirkningene. Derfor er den avløst av noe bedre - et liv i Ånden!

Et liv i Ånden tar utgangspunkt i at vår ånd er født på ny og er en kilde i oss som ikke kan synde:

1.Joh.3.9: Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham.
Han kan ikke synde, for han er født av Gud.


Det er klart at vårt kjød kan synde (1.Joh.1.10), men det nye livet Gud har lagt ned i oss ved at vi ble født på ny (vår ånd), DET kan ikke synde! Derfor er det at vi skal søke helliggjørelse ved å leve et liv i Ånden!

For det loven ikke makter ved å peke på våre feil (av egen kraft), det kan Ånden makte ved å peke på at vi er hellige og feilfrie i Kristus! Helliggjørelse er ikke å fokusere på våre feil. Det er å fokusere på Jesus!

Ef.1.4:  I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt,
til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet
.
Vår  hellighet baserer seg ikke på våre egne gjerninger eller kraft, men på det Jesus har gjort! Og så vil dette prege oss til å bli lik ham! DET er helliggjørelse! Paulus sier ikke at loven skal oppdra oss, men nåden!

Tit.2.12 (78): Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster
og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,

Vi så i Gal.3.24 at lover var vokteren, oppdrageren inntil Kristus kom. Inntil da var det loven som skulle prøve å oppdra menneskene, men Paulus slår fast i Rom. 8.3 at det var en umulig oppgave!

Her sier han til Titus at det er nåden som oppdrar oss. Vi har fått en ny oppdrager. Loven er avsatt og nåden er kommet i stedet! Det betyr at i stedet for ytre bud og formaning, har vi fått en ufortjent gunst fra Gud som gjør at vi kjenner en glede ved å leve til Guds behag!  Paulus kaller det "Livet i Ånden", livet i kjærligheten har tatt over.

Debatten snur

Min erfaring er at debatter om dette tema starter med frykten for anarki eller misbruk av friheten hvis vi ikke forkynner loven. Men det ender ofte med at man ser hvor uegnet loven er til å forandre hjertene - selve kilden til syndens opphav. Loven er for svak!  Den mislykkes fordi den bygger på menneskets egen kraft og peker på problemet, men har ingen løsning å tilby!

Loven er som en brannvarsler - den hyler og forteller at det brenner, men kan ikke slukke! Den peker på problemet, men tilbyr ingen løsning! Og løsningen er ikke å sette opp flere brannvarslere, men å hindre at det oppstår brann! Og om det blir brann, har vi innlagt livets vann som er en effektiv brannslukker!

Min konklusjon:

Mennesker som lever etter Ånden trenger ikke å fokusere på bud og regler - på "bokstaven". De som elsker Gud og sine medmennesker vil vite hva som er rett og galt, og vil kjenne en trang til å gjøre det gode uten noe ytre formaning.

De som ikke har kommet inn i dette livet må muligens korrigeres ved å peke på hva Gud har sagt i Skriften, men det må ikke være løsningen.  I stedet for å formane med bud og regler må vi oppgløde kjærligheten!

Heb.10.24:
La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.

Se også Hjertekristendom 


  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!

Tilbake til oversikten

Først utgitt 19.03.07  

Sist redigert  28.07.13